19 ޖޫން 2018 (އަންގާރަ)


އާޖެންޓީނާ އިން އެއަށްވުރެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ -މަރަޑޯނާ

އާޖެންޓީނާއިން އައިސްލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކުޅުމަށް ވުރެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ކެޕްޓަން ޑިއޭގޯ އާމަންޑޯ މަރަޑޯނާ ބުނެފިއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގުރޫޕުގެ އެންމެ ބަލިކަށި ޓީމު ކަމުގައި ބެލެވުނު އައިސްލޭންޑް އާއި 1-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުވެގެން މެޗު ނިންމާލަން ޖެހުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއެކު މަރަޑޯނާ...

World First Aid Day

I am for Humanity