22 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 (ހުކުރު)


"ހެލްޕް ރޮހިންޔާ" ކެމްޕެއިންގައި ގިނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ބައިވެރިވެ، ފަންޑް އޮޑިޓްކުރުން ކްރޯ ހޯތަން އަށް

މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ފައްޓާފައިވާ "ހެލްޕް ރޮހިންޔާ" ފަންޑަށް އެހީހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ގިނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އަދި ފަންޑް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮޑިޓަރެއްގައި ގޮތުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ އޮޑިޓް ފާމެއް ކަމަށްވާ ކްރޯ ހޯތަން އިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity