23 ނޮވެމްބަރ 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޔުނިވާސަލް ޗިލްޑްރެސްޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ފެމިލީއެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޔުނިސެފް އަދި ފުވައްމުލަކު ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ގްރޫޕް ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity