18 ފެބުރުއަރީ 2018 (އާދީއްތަ)


ކަރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް!

ކަރަޕްޝަނުގެ ފަސާދަމިވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބެލި ކަމުގައި ވިޔަސް ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ. ކަރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިގާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ނެތް ހިސާބެއް ނެތޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity