22 ނޮވެމްބަރ 2017 (ބުދަ)


ވިޔަފާރި

ލަންކާއަށް ގޮތްހުސްވެ ހަންބަންޓޯޓާ ބަދަރު ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލައިފި


އެޕަލްގެ ފޯކަސް އަނެއްކާވެސް ގެއްލެނީ

އެޕަލް ކުންފުނީގެ ބާނީ ސްޓީވް ޖޮބްސް އެކުންފުނި ދޫކޮށް ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައިއިރު...

27 ޑިސެމްބަރ 2016 14:45

ބޮޑެތި ބަގުރޫޓްތަކުގެ ތެރެއިން: ޖެނެރަލް މޮޓޯސް

2009 ވަނަ އަހަރު ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާރުއުފައްދާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޖެނެރަލް...

19 ނޮވެމްބަރ 2016 16:12

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީއީއޯއިން ގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެތެރެއިން އައިސްފައިވާ ސީއީއޯ އިން

ހާވާޑް ބިޒިނަސް ރިވިއު އިން ހޮވި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީއީއޯ ގެ ތެރެއިން ގިނައީ އިންސައިޑާ ނުވަތަ...

20 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:36

އޭއެޗް އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އިން ކްރޯވޭ ހޮވާތު އިންޓަނޭޝަނަލް އާއި ގުޅިއްޖެ

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ގެ އޮޑިޓް ފާމް އޭއެޗް އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:50

ފުވައްމުލަކު ސިތާނާ ސްޓޯރ ކަސްޓަމަރ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓް ބާއްވައިފި

ކަސްޓަމަރ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓްއަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނާއި ގާތް ގުޅުމެއް...

12 މާރޗް 2016 20:33

އޭޝިޔަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކު އުފެއްދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް ދުނިޔޭގެ 57 ޤައުމެއް ގުޅިގެން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ އޭޝިޔަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ...

26 މެއި 2015 09:57
Seamaster