16 ޖޫޏް 2019 ( އާދީއްތަ )

ޚަބަރު

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތިދީ، ބުލެކްމެއިލްކޮށް އެކުދިންލައްވާ ހަށިވިއްކަމުން ގެންދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

4 އަހަރު ކުރިން