19 ފެބުރުއަރީ 2018 (ހޯމަ)


ކޮލަމްތަކުން

ކަރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް!


ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮޑި މިފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ކޮންބައެއް؟

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަކީ އަބަދުވެސް ޕީޕީއެމުން މެޖޯރިޓީ ނަގަމުން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ....

07 ޑިސެމްބަރ 2017 13:56

ކޮލަމް ސުމެއް: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ތަމްސީލުނުވެ 30 ދުވަސްވެގެން ދާއިރު

ޑިމޮކްރަސީގައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމުގައިވާ އިރު އެރައްޔިތުން...

29 ނޮވެމްބަރ 2017 15:26

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އެކޭ ސިފާވާކަހަލަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފުލުފުލުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ....

24 ނޮވެމްބަރ 2017 10:24

Image not found

ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ދޫވެ ހަމަލާ ލިބޭ މީހަކަށްވެފައި

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދިވެހި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް އަރާފައިވަނީ "ބޮޑު މާރާމާރީއެއްގައި"...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 15:52


އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓު: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނަމަ

އަންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ...

15 ނޮވެމްބަރ 2017 09:26

އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓު: މޯލްޑީވްސް ޔުނައިޑެޓް އޮޕްޒިޝަން ޗާޓުން ގެއްލިއްޖެ

ރިއާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެގެން އަންނައިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމަށް ދެކެވޭ...

23 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:54

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަނީ 7 ފެބުރުއަރީ އިން ދަރުސް ލިބިގަނެގެން ؟

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ގަޓު ހުރި ރައީސް އަކީ ޔަމީން އޭ ކިޔަނީ ދެވަނަ 7 ފެބްރުއަރީ އެއް ނައުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:43

ފުވައްމުލަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރިނޭރުވިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެ؟

ފަތުރުވެރިކަމަކީ ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެކަނި ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އާއްމު ރައްޔިތުންގެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 08:45

ސޯޝަލް މީޑިއާ ސްޓޭޓަސްގައި ޝެއަރ ކުރާ މޭވާ(ފްރުޓް) އިން ބުނަނީ ކީކޭބާ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ސްޓޭޓަސްގައި ފުރުޓް ޝެއަރ ކުރަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބާއޭ ބައެއް މީހުންގެ ހިތަށް އަރާފާނެއެވެ....

19 އޯގަސްޓް 2017 18:09

ކޮލަމް ސުމެއް: ދެންތަޅުއަޅުވާނީ ރައީސް އޮފީހުގައިބާ!

ރިއާސީ ނިޒާމަކީ ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ އެއްބާރު އަނެއްބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭ ނިޒާމެކެވެ....

31 ޖުލައި 2017 12:08

ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމާއި ގޮޑިގެއްލުން، ރިއާސީ ނިޒާމެއްގައި ކަންހިގާ ގޮތެއްނޫން

ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮޑިގެއްލޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ...

30 ޖުލައި 2017 13:20

ކޮލަމް ސުމެއް: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާއި ކުޑަކުއްޖަކާއި ހިމާރުގެ ވާހަކަ

އަހަރެމެން ކުޑައިރު އަޑުއަހާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާއި، ކުޑަކުއްޖަކާއި ހިމާރެއް...

04 ޖުލައި 2017 11:19

ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ގޯނާކުރުމަކީ ސައޫދީންގެ ޒަމާންވީ އާދައެއް.

ގަލްފުގެ ތިންގައުމަކާއި މިސުރު އެކުވެގެން، ގަތަރާ ދެކޮޅަށް މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި އަޅައިގެން...

27 ޖޫން 2017 20:27
Seamaster