19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


މަސީހް: ފުވައްމުލަކުގެ ފަޚުރު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު.

އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު ތަމްސީލްކުރާތާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ސަރުކާރާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު ހޯދާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއްމެމްބަރަކީ މަސީހް އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް މަސީހް ހޮވާފައި ވަނީ މިސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. މިއީ މުޅި ފުވައްމުލަށް ވެސް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚްރުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފަޚްރުނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ދައުލަތުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން އެއްބާރަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ދަރިއަކަށްވާތީއެވެ. މީގެ ކުރިން ނާއިބް ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދަކީވެސް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ފަޚްރުވެރިވި ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ދަރިއެކެވެ. އަދި މިހާރު އެއީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރެވެ. މިހެންކަމުން މިކަމަށްވެސް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ފަޚްރުވެރިވުން ހައްގެވެ.  

މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެނުނު ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޖެހިލުންކުޑަ އަދި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަވަސްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާ ކުރާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވި އެންމެ ހިއްވަރު ގަދަ ރައީސަކީ މަސީހް ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. މަސީހް މަޖިލީސް ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވާ ހިކްމަތްތެރިގޮތާއި އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލްތައް އަވަސްކޮށް ނިންމެވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖެހިލުންވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެމަނިކުފާނު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ބޭރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވުމެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން އެކަހެރިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ނިހާޔަތަށް ދެކޮޅުވެރިވުން ދަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ "މިއީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ނަގާ ވޯޓެއް ކަމާއި، ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ވޯޓް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާނެ" ކަމަށެވެ. މިހެންކަމުން ޑރ. ޖަމީލް ބޭރުކޮށްލި ގޮތަށް މަސީހް ބޭރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.  

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

 • User Icon

  ތާމެން ކޯތަކައެއް ތިކޭނީ ! ތަމެނަސް އެންމެ ފަހަށަ ގޮހޮ ތި މަސީހުށަ ވިކޫނީ އެ! މަސީހު އަކީ ފުވައްމުލަކިގެ ފަހުރެއް ނުން ފަކުރު ... ތިއު މިރަށަހަ ކޯދީނީ ކޮން ކަމެއު ؟
 • User Icon

  ކާމިލް

  ތި އާޓިކަލް ލިޔެފައި ވާ މީހަކީ އެްއްވިއަސް ވަރަކަށް ތި މަސީހު ދައްނަ މީހަކުނުން ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ، ކޮންމެވެސް މީހަކު އްެއްޗެއް ދީގެން ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ލިޔެފައި ތިހުރީ، ހަގީގަތުގައި މަސީހު ހުރުމުން ދާއިރާގެ އަދި ރަށުގެ ރައްޔީތޫންނަށް ހުރީގެއްލުން. މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ތައް ހޯދަ ދޭން ވަކާލާތު ނުކުރޭ ދުވަހަކުވެސް، ވޯޓް ކައިރިވީމަ ގޮސް ފަގީރުން އަތުން ވޯޓް ގަން ނަނީ، ރަށުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ވަޒީފާ އިތުރު ކުރަން އެވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، އަދި ރައްޔިތުން ނަށް ދޮގު ހަދާ މަކަރުން އޮޅުވާލައިގެން އުޅޭނީ.
 • User Icon

  Insaafah loabikuraa fuvahmulaku zuvaaneh

  Rashi meehaku nun v thimaage meehaku fahenaa kithemmi nirangalha meehakusha vias abadhu onnahinee sanaa kiyun.mee mee mi meehun insaafaha loabi keraa minvaro. Hageegathakee Maseeh akee evvias kahala leadership quality ah hinnaa meheh nun. Rayyithunge haggutheh huanna dhuvahakis vakaalaathah nikoa. Konmi kaleki maseeh inthihaab kerumakee thi dhaairai meehunge muakan
 • User Icon

  kaney

  Mi Artikal leemhakusha varaha salaan Fukeh boduvaro