15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ކޮލަމްތަކުން

Image not found

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންބުނި ހިއްސާ ނުލިބި އެންމެ ފަހުން ވޯޓުންވެސް މަހުރޫމްވަނީ


ދިވެހި ފަޑިޔާރު ގެތަކަށް ބިދޭސީ ފަޑިޔާރުން ގެންނަން ޖެހޭތޯ

ދިވެހި ކޯޓުތަކަށް ބޭރުގެ ފަޑިޔާރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން...

05 ޖުލައި 2018 10:24

އެންމެ ގިނަ އެންމެ ބޮޑެތި ޓެރަރިސްޓުން އުފެދުނީ ފާއިތުވީ 5 އަހަރުތެރޭ

މިގައުމަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ގައުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓުން އުފެދޭ ގައުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ...

09 މެއި 2018 10:30

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުން އެދެނީ ޓާފްދަނޑަކަށް

އާބާދީގެ ގޮތުން 13000 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މިސިޓީއަށް ވުރެ ކުދި 1000 މީހުންގެ އާބާދީގެ...

15 އެޕްރީލް 2018 19:18

ކޮލަމް ސުމެއް: 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ގޯސްވެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރު އިތުރަށް 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ...

27 ފެބުރުއަރީ 2018 08:47

ކަރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް!

ކަރަޕްޝަނުގެ ފަސާދަމިވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބެލި ކަމުގައި...

15 ފެބުރުއަރީ 2018 16:35

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮޑި މިފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ކޮންބައެއް؟

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަކީ އަބަދުވެސް ޕީޕީއެމުން މެޖޯރިޓީ ނަގަމުން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ....

07 ޑިސެމްބަރ 2017 13:56

ކޮލަމް ސުމެއް: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ތަމްސީލުނުވެ 30 ދުވަސްވެގެން ދާއިރު

ޑިމޮކްރަސީގައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމުގައިވާ އިރު އެރައްޔިތުން...

29 ނޮވެމްބަރ 2017 15:26

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އެކޭ ސިފާވާކަހަލަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފުލުފުލުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ....

24 ނޮވެމްބަރ 2017 10:24

Image not found

ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ދޫވެ ހަމަލާ ލިބޭ މީހަކަށްވެފައި

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދިވެހި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް އަރާފައިވަނީ "ބޮޑު މާރާމާރީއެއްގައި"...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 15:52


އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓު: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނަމަ

އަންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ...

15 ނޮވެމްބަރ 2017 09:26

އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓު: މޯލްޑީވްސް ޔުނައިޑެޓް އޮޕްޒިޝަން ޗާޓުން ގެއްލިއްޖެ

ރިއާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެގެން އަންނައިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމަށް ދެކެވޭ...

23 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:54

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަނީ 7 ފެބުރުއަރީ އިން ދަރުސް ލިބިގަނެގެން ؟

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ގަޓު ހުރި ރައީސް އަކީ ޔަމީން އޭ ކިޔަނީ ދެވަނަ 7 ފެބްރުއަރީ އެއް ނައުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:43

ފުވައްމުލަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރިނޭރުވިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެ؟

ފަތުރުވެރިކަމަކީ ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެކަނި ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އާއްމު ރައްޔިތުންގެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 08:45
Seamaster