19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކޮލަމްތަކުން

ކޮލަމް ސުމެއް: އެއްބިލިއަން ޚަރަދު އެކަމަކު ކުރެވުނީގެ ސުމެއްގެ ކަންތައްތަކެއް


ވެރިކަން ގެއްލުމާއި ބްރިޖު

ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް މަހަކަށްވުރެ ކުރުވެފައިވަނިކޮށް ބްރިޖު ތަރައްގީކުރުމަށްފަހު އެ ބްރިޖު ރަސްމީކޮށް...

31 އޯގަސްޓް 2018 21:34

Image not found

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންބުނި ހިއްސާ ނުލިބި އެންމެ ފަހުން ވޯޓުންވެސް މަހުރޫމްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ މައިތަބު ކަމަށްވާ ޓްއަރިޒަމްއަކީ ދިވެހި އެތަކެއް ދަރިންނެއް ވަޒީފާ...

18 ޖުލައި 2018 10:05

ދިވެހި ފަޑިޔާރު ގެތަކަށް ބިދޭސީ ފަޑިޔާރުން ގެންނަން ޖެހޭތޯ

ދިވެހި ކޯޓުތަކަށް ބޭރުގެ ފަޑިޔާރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން...

05 ޖުލައި 2018 10:24

އެންމެ ގިނަ އެންމެ ބޮޑެތި ޓެރަރިސްޓުން އުފެދުނީ ފާއިތުވީ 5 އަހަރުތެރޭ

މިގައުމަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ގައުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓުން އުފެދޭ ގައުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ...

09 މެއި 2018 10:30

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުން އެދެނީ ޓާފްދަނޑަކަށް

އާބާދީގެ ގޮތުން 13000 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މިސިޓީއަށް ވުރެ ކުދި 1000 މީހުންގެ އާބާދީގެ...

15 އެޕްރީލް 2018 19:18

ކޮލަމް ސުމެއް: 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ގޯސްވެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރު އިތުރަށް 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ...

27 ފެބުރުއަރީ 2018 08:47

ކަރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް!

ކަރަޕްޝަނުގެ ފަސާދަމިވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބެލި ކަމުގައި...

15 ފެބުރުއަރީ 2018 16:35

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮޑި މިފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ކޮންބައެއް؟

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަކީ އަބަދުވެސް ޕީޕީއެމުން މެޖޯރިޓީ ނަގަމުން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ....

07 ޑިސެމްބަރ 2017 13:56

ކޮލަމް ސުމެއް: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ތަމްސީލުނުވެ 30 ދުވަސްވެގެން ދާއިރު

ޑިމޮކްރަސީގައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމުގައިވާ އިރު އެރައްޔިތުން...

29 ނޮވެމްބަރ 2017 15:26

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އެކޭ ސިފާވާކަހަލަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފުލުފުލުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ....

24 ނޮވެމްބަރ 2017 10:24

Image not found

ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ދޫވެ ހަމަލާ ލިބޭ މީހަކަށްވެފައި

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދިވެހި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް އަރާފައިވަނީ "ބޮޑު މާރާމާރީއެއްގައި"...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 15:52


އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓު: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނަމަ

އަންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ...

15 ނޮވެމްބަރ 2017 09:26

އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓު: މޯލްޑީވްސް ޔުނައިޑެޓް އޮޕްޒިޝަން ޗާޓުން ގެއްލިއްޖެ

ރިއާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެގެން އަންނައިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމަށް ދެކެވޭ...

23 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:54
Seamaster