22 ނޮވެމްބަރ 2017 (ބުދަ)


ކޮލަމްތަކުން

ކޮލަމް ސުމެއް: ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ހޭބޯނާރާ ކެމްޕޭނުގައި


މަސީހް: ފުވައްމުލަކުގެ ފަޚުރު

އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުން...

09 މާރޗް 2017 08:46

ކޮލަމް ސުމެއް: ފާފު އަތޮޅަކީ ފްރެންޗް ރިވިއެރާ ނަމަ ފާފު މޮނާކޯގެ ތަސައްވުރު

ފްރެންޗް ރިވިއެރާގެ އެންމެ މުއްސަދި ޝަހަރަކީ ވެޓިކަން ފިޔަވާ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ކުޑަ ގައުމު...

04 މާރޗް 2017 17:50

ރަށި ބަހަ

ބަހިގެ މުއްސަންތި ފުރިހަމަކަން އެހައި މަ އުހާސް ވޭ މިބަހަށަ ...

21 ފެބުރުއަރީ 2017 12:40

ހިސާބު ގަޑި 6 : ފޮށީގެ ލޭބަލް ރަނގަޅު ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

މިހަފުތާގެ ހިސާބު ސުވާލު އަމާޒު ކުރެވިފައި މިވަނީ އާއްމު ވިސްނުމުން ވެސް ޖަވާބު ހޯދާލެވޭފަދަ...

16 ޖެނުއަރީ 2017 18:46


ސްކޫލް ދަބަހުގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކިހާ ބަރުދަނެއް؟ 2

ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ދަބަސް ބަރު ވުމަކީ ގިނަ ބެލެނިވެރިންނައި ސިއްޙާ މާހިރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު...

09 ޖެނުއަރީ 2017 12:54

ސްކޫލް ދަބަސް ރަނގަޅަށް އަޅާނީ ކިހިނެތް؟

ދިރާސީ އާހައަރު ފެށިގެން ދާއިރު ކިޔަވާކުދިންގެ ގައިގައި ރަނގަޅު އާދަތަކެއް ހުރުމަކީ އެއްގޮތަށް ވުރެ...

06 ޖެނުއަރީ 2017 19:54

ހިސާބު ގަޑި: މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ބާ؟ (ރ)

މިފަހަރު ހިސާބުގަޑިގައި މިހުށަހަޅާލަނީ ސުވާލެއް އެކަންޏެވެ. މިސުވާލާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ޖަވާބު...

02 ޖެނުއަރީ 2017 13:23

ކޮލަމް ސުމެއް: "ވެލާނާ" އެއާޕޯޓްގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ނާސިރަކަށް ނޫން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ މައިދޮރޯއްޓަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކިޔައިފިނަމަ އެއެއާޕޯޓް އެނިސްބަތް...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 11:28

ސުނާމީ 2004: ފުވައްމުލަކުގެ ތަޖުރިބާ

ދެހާސް ހަތަރެއްގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ހާދިސާ ފުވައްމުލަކުން ތަޖުރިބާ ކުރެފިވަފއި ވަނީ...

26 ޑިސެމްބަރ 2016 23:43

ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ދިވެހިން މިއަދު ސައިޒުވެފައި...

އިރެއްގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ދިވެހިން މިއަދު މިވަނީ އެ ހައްޤުތަކުން މަހްރޫމްވެ...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 00:00

ކޮލަމް ސުމެއް: ސިޓީއަކަށްވުމުން ކުރި ފޮނި އުއްމީދު ވިއްސިވިހާލި ވަނީ

ސިޓީއަކަށް ވުމުން އެއްބަޔަކު އުފާކުރަމުންދާ އިރު 100 އަށްވުރެ ގިނަ އާއިލާ ވަނީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ....

07 ޑިސެމްބަރ 2016 23:42

ވަތަނީ ފިކުރު: މީކޮން އަވަށެއްގެ ވާހަކައެއް!

ފުވައްމުލަކު އުފެދިފައިވަނީ އެއް އަތޮޅެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއް ރަށެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަވަށް ތަކެއްގެ...

07 ނޮވެމްބަރ 2016 10:56

ކޮލަމް ސުމެއް: މާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށްފިން އަވަހަށް ފްލެޓް ދެއްވާ!

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

13 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:07
Seamaster