20 ޖުލައި 2018 (ހުކުރު)


ކޮލަމްތަކުން

ސްކޫލް ދަބަހުގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކިހާ ބަރުދަނެއް؟ 2


ސްކޫލް ދަބަސް ރަނގަޅަށް އަޅާނީ ކިހިނެތް؟

ދިރާސީ އާހައަރު ފެށިގެން ދާއިރު ކިޔަވާކުދިންގެ ގައިގައި ރަނގަޅު އާދަތަކެއް ހުރުމަކީ އެއްގޮތަށް ވުރެ...

06 ޖެނުއަރީ 2017 19:54

ހިސާބު ގަޑި: މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ބާ؟ (ރ)

މިފަހަރު ހިސާބުގަޑިގައި މިހުށަހަޅާލަނީ ސުވާލެއް އެކަންޏެވެ. މިސުވާލާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ޖަވާބު...

02 ޖެނުއަރީ 2017 13:23

ކޮލަމް ސުމެއް: "ވެލާނާ" އެއާޕޯޓްގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ނާސިރަކަށް ނޫން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ މައިދޮރޯއްޓަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކިޔައިފިނަމަ އެއެއާޕޯޓް އެނިސްބަތް...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 11:28

ސުނާމީ 2004: ފުވައްމުލަކުގެ ތަޖުރިބާ

ދެހާސް ހަތަރެއްގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ހާދިސާ ފުވައްމުލަކުން ތަޖުރިބާ ކުރެފިވަފއި ވަނީ...

26 ޑިސެމްބަރ 2016 23:43

ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ދިވެހިން މިއަދު ސައިޒުވެފައި...

އިރެއްގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ދިވެހިން މިއަދު މިވަނީ އެ ހައްޤުތަކުން މަހްރޫމްވެ...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 00:00

ކޮލަމް ސުމެއް: ސިޓީއަކަށްވުމުން ކުރި ފޮނި އުއްމީދު ވިއްސިވިހާލި ވަނީ

ސިޓީއަކަށް ވުމުން އެއްބަޔަކު އުފާކުރަމުންދާ އިރު 100 އަށްވުރެ ގިނަ އާއިލާ ވަނީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ....

07 ޑިސެމްބަރ 2016 23:42

ވަތަނީ ފިކުރު: މީކޮން އަވަށެއްގެ ވާހަކައެއް!

ފުވައްމުލަކު އުފެދިފައިވަނީ އެއް އަތޮޅެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއް ރަށެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަވަށް ތަކެއްގެ...

07 ނޮވެމްބަރ 2016 10:56

ކޮލަމް ސުމެއް: މާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށްފިން އަވަހަށް ފްލެޓް ދެއްވާ!

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

13 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:07

އެސްލޯނު ހޮޅި ސިކުނޑި: ފުވައްމުލައް މޮޑާރން ސިޓީ ދުކޮށް މާލެ ދިއުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ދެއްވައިފި

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިތުރަށް ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ބިމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މި...

11 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:56

ވަތަނީ ފިކުރު: ބޭނުންވަނީ ތަރައްގީ، ޕާޓީއެއް ނޫން

ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ ސިޓީއެވެ. ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ބުނާނަމަ "މޮޑާން...

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:17

ވަތަނީ ފިކުރު: ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކުން ޕީޕީއެމަށް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާއި އެކު ފުވައްމުލަކަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިފައިވާ އަދި އެކަމަށް އެންމެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2016 22:17

ކޮލަމް ސުމެއް: ބޯޓް ކަނޑުއަޑީގައި، ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އިން ފަރަށް ޚަރަދު ކުރުން މުހިންމު

ބޯޓް ހަމަ އަޑިއަށް ގަސްދުގައި ފައްތާލީބާވައެވެ. ނޫނީ އަޑިއަށް ދިޔައީ ބާވައެވެ. ވާހަކަތައް ގިނަ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:31

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުން: ހުއްޓާލަންޖެހޭ އާދައެއް!

ކިޔަވައިދިނުމަކީ ގައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެވެ. މުދައްރިސުން...

04 އޮކްޓޫބަރ 2016 20:48

ކޮލަމް ސުމެއް: ކީހާ ޅެން ފަރިއްސަށް!

އީދު ބަންދަށް ފަހު (ބޮޑު އީދު) އޮފީސް ތައް ހުޅުވުމުން ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުން...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 12:16
Seamaster