24 މާރޗް 2018 (ހޮނިހިރު)


ކޮލަމްތަކުން

ސުނާމީ 2004: ފުވައްމުލަކުގެ ތަޖުރިބާ


ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ދިވެހިން މިއަދު ސައިޒުވެފައި...

އިރެއްގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ދިވެހިން މިއަދު މިވަނީ އެ ހައްޤުތަކުން މަހްރޫމްވެ...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 00:00

ކޮލަމް ސުމެއް: ސިޓީއަކަށްވުމުން ކުރި ފޮނި އުއްމީދު ވިއްސިވިހާލި ވަނީ

ސިޓީއަކަށް ވުމުން އެއްބަޔަކު އުފާކުރަމުންދާ އިރު 100 އަށްވުރެ ގިނަ އާއިލާ ވަނީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ....

07 ޑިސެމްބަރ 2016 23:42

ވަތަނީ ފިކުރު: މީކޮން އަވަށެއްގެ ވާހަކައެއް!

ފުވައްމުލަކު އުފެދިފައިވަނީ އެއް އަތޮޅެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއް ރަށެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަވަށް ތަކެއްގެ...

07 ނޮވެމްބަރ 2016 10:56

ކޮލަމް ސުމެއް: މާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށްފިން އަވަހަށް ފްލެޓް ދެއްވާ!

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

13 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:07

އެސްލޯނު ހޮޅި ސިކުނޑި: ފުވައްމުލައް މޮޑާރން ސިޓީ ދުކޮށް މާލެ ދިއުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ދެއްވައިފި

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިތުރަށް ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ބިމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މި...

11 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:56

ވަތަނީ ފިކުރު: ބޭނުންވަނީ ތަރައްގީ، ޕާޓީއެއް ނޫން

ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ ސިޓީއެވެ. ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ބުނާނަމަ "މޮޑާން...

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:17

ވަތަނީ ފިކުރު: ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކުން ޕީޕީއެމަށް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާއި އެކު ފުވައްމުލަކަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިފައިވާ އަދި އެކަމަށް އެންމެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2016 22:17

ކޮލަމް ސުމެއް: ބޯޓް ކަނޑުއަޑީގައި، ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އިން ފަރަށް ޚަރަދު ކުރުން މުހިންމު

ބޯޓް ހަމަ އަޑިއަށް ގަސްދުގައި ފައްތާލީބާވައެވެ. ނޫނީ އަޑިއަށް ދިޔައީ ބާވައެވެ. ވާހަކަތައް ގިނަ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:31

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުން: ހުއްޓާލަންޖެހޭ އާދައެއް!

ކިޔަވައިދިނުމަކީ ގައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެވެ. މުދައްރިސުން...

04 އޮކްޓޫބަރ 2016 20:48

ކޮލަމް ސުމެއް: ކީހާ ޅެން ފަރިއްސަށް!

އީދު ބަންދަށް ފަހު (ބޮޑު އީދު) އޮފީސް ތައް ހުޅުވުމުން ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުން...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 12:16

ކުޅުދުއްފުށީ ގައި މާލި ޕެރޭޑަށް ފަހު 17 މަގެއް ހަދަނީ، ފުވައްމުލަކުގެ މަގުހެދުމަށް ހަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓް ކޮބާތޯ؟

މިދިޔަ ބޮޑު އީދު ދުވަހުގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އާންމުވުމާއި އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 00:08

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނު - ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް "ހެޔޮވަރުބާ"؟

ހެނދުނު ހޭލުމަށްފަހު އުނަގަނޑުގައި ތުވާލި އަނދެގެން، އެއް އަތުން ސައިބޯންޏެއް، އަނެއް އަތުން ދަތް އުނގުޅާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:16

ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ފުވައްމުލައް "ގޫގުލް ސްޕީޑް" ގައި ނުދަނީ ކީއްވެ؟

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ އަބަދުވެސް ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތަށް...

23 ޖުލައި 2016 14:05

ހިސާބު ގަޑި: މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ބާ؟

މިފަހަރު ހިސާބުގަޑިގައި މިހުށަހަޅާލަނީ ސުވާލެއް އެކަންޏެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަ ހަފުތާގައި...

29 ޖޫން 2016 17:04
Seamaster