19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކޮލަމްތަކުން

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުން: ހުއްޓާލަންޖެހޭ އާދައެއް!


ކޮލަމް ސުމެއް: ކީހާ ޅެން ފަރިއްސަށް!

އީދު ބަންދަށް ފަހު (ބޮޑު އީދު) އޮފީސް ތައް ހުޅުވުމުން ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުން...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 12:16

ކުޅުދުއްފުށީ ގައި މާލި ޕެރޭޑަށް ފަހު 17 މަގެއް ހަދަނީ، ފުވައްމުލަކުގެ މަގުހެދުމަށް ހަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓް ކޮބާތޯ؟

މިދިޔަ ބޮޑު އީދު ދުވަހުގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އާންމުވުމާއި އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 00:08

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނު - ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް "ހެޔޮވަރުބާ"؟

ހެނދުނު ހޭލުމަށްފަހު އުނަގަނޑުގައި ތުވާލި އަނދެގެން، އެއް އަތުން ސައިބޯންޏެއް، އަނެއް އަތުން ދަތް އުނގުޅާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:16

ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ފުވައްމުލައް "ގޫގުލް ސްޕީޑް" ގައި ނުދަނީ ކީއްވެ؟

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ އަބަދުވެސް ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތަށް...

23 ޖުލައި 2016 14:05

ހިސާބު ގަޑި: މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ބާ؟

މިފަހަރު ހިސާބުގަޑިގައި މިހުށަހަޅާލަނީ ސުވާލެއް އެކަންޏެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަ ހަފުތާގައި...

29 ޖޫން 2016 17:04

މިއީ ކީއްކުރަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް؟

މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ...

26 ޖޫން 2016 13:36

ހިސާބު އީކުއޭޝަނެއް ދިގުވިޔަސް ހެދިދާނެ

ފޮޓޯގައިއެވާ ހިސާބު އީކްއޭޝަން ތިބާއަށް ފުރިހަމަކޮށްލެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ކަންބޮޑުވެ ނުލައްވާށެވެ. އީކްއޭޝަން...

20 މެއި 2016 10:03

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނާއި މެދު ވަނީ އިޙްމާލުވެފަ!

ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބޮޑުބައެއް ހިއްސާ ކުރާ ދާއިރާ...

14 މެއި 2016 13:41

ހިސާބު ގެ މިނަމްބަރު ހެދުމަށް ބޯގާނާކަށް ނުޖެހޭނެ ދޯ؟

ފޮޓޯގައިއެވާ ހިސާބު ނަމްބަރު ހެދުމަށް މާކަބޮޑު ވިސްނުމެއް، ބޯ ގޭނުމެއް ގާނާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ތިބާ...

07 މެއި 2016 01:28

ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ވޯޓް ލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ވޯޓު ގުނުން: އީ-ވޯޓަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ޑިމޮކްރަސީގެ ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އީވޯޓު ލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން...

29 އެޕްރީލް 2016 12:15

ހިސާބު އިލްމަށް މޮޅު ނޫނަސް މިސުވާލުގެ ޖަވާބާއި މެދު ވިސްނާލައްވާ!

ހިސާބު އިލްމަށް މޮޅު ނޫނަސް މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލެވޭތޯ ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެމެރިކާގެ އޮހިއޯގެ...

24 އެޕްރީލް 2016 23:06

އަފުން އެވަރަހަ އަނގަ ތަޅަނީ ކިހިނައްވެ؟

އަފުންގެ ރަށި މީހުންނަކީ ވަރަހަ ގިނަ ވަގުތު އަނގަ ތެޅަންނަ ހޭދަ ކެރާ ބައެކެން ކަމަހަ ފާހަނގަވޭ. މީ ހަމަ...

12 މާރޗް 2016 20:10

ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ކޮބާ ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް މިވަނީ ޑިމޮކްރެސީ ނިޒާމުގެ އޮއެވަރު އައިސްފައެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ...

11 މާރޗް 2016 10:11

Seamaster