29 އެޕްރީލް 2017 (ހޮނިހިރު)


ކޮލަމްތަކުން

ވޯޓް ވިއްކާލާފައި، ގައުމު ވިއްކާލައިފި ކަމަށް ބުނުމުގެ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއްނެތް !!


މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެނީ...

ސްމޭޝް- ކިޔުންތެރިއެއް. ...

26 ޖުލައި 2015 11:21

ކުރިން ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގައި އެވަރެއް ނެތް މިހާރު ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އެވަރެއް ނެތް

ގޯޅިގޯޅި ކަންމަތިންނާއި ސައިހޮޓާތަކުން މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ އާ ނާއިބު ރައީސް ގެ...

24 ޖުލައި 2015 16:24

ފުވައްމުލައް: ތަފާތު ރަށެއް، އަތޮޅެއް

ދުނިޔޭގެ ދެބާހަމައިން ދެކުނަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އަތޮޅަކީ ނުވަތަ ރަށަކީ ފުވައްމުލަކެވެ. އެއީ...

27 މެއި 2015 19:06

ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ!

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ، ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މާއްދިއްޔަތުން އެއްކިބާވެ، ރޫޙާނިއްޔަތު ދިރުވަން ޖެހޭ...

19 މެއި 2015 11:06

މިކަން ސިޔާސީ ނުކުރާތި!

އެކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި 13...

15 އެޕްރީލް 2015 17:49

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުން: ހުއްޓާލަންޖެހޭ އާދައެއް؟

ކިޔަވައިދިނުމަކީ ގައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެވެ. މުދައްރިސުން...

05 އެޕްރީލް 2015 14:17

3 އަހަރުގެ ރައީސަށް 3 ވަނަ މަހު 13 ވަނަ ދުވަހު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުން ކުރުން

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 3 ވަނަ ރައީސްގެ 3 އަހަރުގެ ވެރިކަމަށްފަހު 3 ފަޑިޔާރުން 3 ހަފުތާ ތެރޭ ޝަރީއަށްކޮށް 3 ވަނަ...

19 މާރޗް 2015 08:41

އެއަރޕޯރޓް އިން ގެއްލުންވުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ވެދާނެބާ

މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމެން ދަނިކޮށް ފުވައްމުލަކު ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ސިހުމެއް ލިބުނީ ފުވައްމުލަކުގެ 12...

27 ޖެނުއަރީ 2015 16:25

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓާއި މެދު ވިޔަފާރީގެ ނަޒަރަކުން ނުވިސްނަމާތޯ؟

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ އުފާވި ދުވަހަކީ،ފުވައްމުލަކުގައި އެއާޕޯޓެއް، ހެދި...

22 ޖެނުއަރީ 2015 22:14

ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގެ ހާލަތު، އެނގޭނީ އެ މަގުތަކުން ދަތުރުކުރާ ބަޔަކަށް !!

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު, ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް...

13 ޖެނުއަރީ 2015 09:29

މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ފެންނަނީ ޝޯއާއި އެއްކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕެއިނެވެ.

މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ފެންނަނީ ޝޯއާއި އެއްކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕެއިނެވެ. ފާޑިކިޔާ މީހުން ފާޑު...

07 ޖެނުއަރީ 2015 09:11

ފަސް އަހަރު ކުރިން ނު ބޭއްވުނު އޭކަން ގެ ޝޯ ބާއްވަނީ

އެއީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިއެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް މަހެވެ. އިވެންޓް އޮގައިޒް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު...

04 ޖެނުއަރީ 2015 15:22

ހުވަފެނީ "ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް"

ސާވޭއް ނުވަތަ ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލަކަށް މަޝްރޫއާއި ބެހޭ ސިޓީއެއް ފޮނުވާލުމަކުން މަޝްރޫއު ހިނގަމުން...

29 ނޮވެމްބަރ 2014 19:49

ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ނޭގި، އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭނެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުނަކީ ސީދާ ރައްޔިތުން ގެ ވޯޓުން ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 17:11
Seamaster