26 މާރޗް 2017 (އާދީއްތަ)


ކޮލަމްތަކުން

މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެނީ...


ކުރިން ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގައި އެވަރެއް ނެތް މިހާރު ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އެވަރެއް ނެތް

ގޯޅިގޯޅި ކަންމަތިންނާއި ސައިހޮޓާތަކުން މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ އާ ނާއިބު ރައީސް ގެ...

24 ޖުލައި 2015 16:24

ފުވައްމުލައް: ތަފާތު ރަށެއް، އަތޮޅެއް

ދުނިޔޭގެ ދެބާހަމައިން ދެކުނަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އަތޮޅަކީ ނުވަތަ ރަށަކީ ފުވައްމުލަކެވެ. އެއީ...

27 މެއި 2015 19:06

ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ!

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ، ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މާއްދިއްޔަތުން އެއްކިބާވެ، ރޫޙާނިއްޔަތު ދިރުވަން ޖެހޭ...

19 މެއި 2015 11:06

މިކަން ސިޔާސީ ނުކުރާތި!

އެކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި 13...

15 އެޕްރީލް 2015 17:49

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުން: ހުއްޓާލަންޖެހޭ އާދައެއް؟

ކިޔަވައިދިނުމަކީ ގައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެވެ. މުދައްރިސުން...

05 އެޕްރީލް 2015 14:17

3 އަހަރުގެ ރައީސަށް 3 ވަނަ މަހު 13 ވަނަ ދުވަހު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުން ކުރުން

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 3 ވަނަ ރައީސްގެ 3 އަހަރުގެ ވެރިކަމަށްފަހު 3 ފަޑިޔާރުން 3 ހަފުތާ ތެރޭ ޝަރީއަށްކޮށް 3 ވަނަ...

19 މާރޗް 2015 08:41

އެއަރޕޯރޓް އިން ގެއްލުންވުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ވެދާނެބާ

މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމެން ދަނިކޮށް ފުވައްމުލަކު ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ސިހުމެއް ލިބުނީ ފުވައްމުލަކުގެ 12...

27 ޖެނުއަރީ 2015 16:25

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓާއި މެދު ވިޔަފާރީގެ ނަޒަރަކުން ނުވިސްނަމާތޯ؟

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ އުފާވި ދުވަހަކީ،ފުވައްމުލަކުގައި އެއާޕޯޓެއް، ހެދި...

22 ޖެނުއަރީ 2015 22:14

ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގެ ހާލަތު، އެނގޭނީ އެ މަގުތަކުން ދަތުރުކުރާ ބަޔަކަށް !!

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު, ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް...

13 ޖެނުއަރީ 2015 09:29

މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ފެންނަނީ ޝޯއާއި އެއްކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕެއިނެވެ.

މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ފެންނަނީ ޝޯއާއި އެއްކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕެއިނެވެ. ފާޑިކިޔާ މީހުން ފާޑު...

07 ޖެނުއަރީ 2015 09:11

ފަސް އަހަރު ކުރިން ނު ބޭއްވުނު އޭކަން ގެ ޝޯ ބާއްވަނީ

އެއީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިއެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް މަހެވެ. އިވެންޓް އޮގައިޒް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު...

04 ޖެނުއަރީ 2015 15:22

ހުވަފެނީ "ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް"

ސާވޭއް ނުވަތަ ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލަކަށް މަޝްރޫއާއި ބެހޭ ސިޓީއެއް ފޮނުވާލުމަކުން މަޝްރޫއު ހިނގަމުން...

29 ނޮވެމްބަރ 2014 19:49

ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ނޭގި، އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭނެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުނަކީ ސީދާ ރައްޔިތުން ގެ ވޯޓުން ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 17:11

ހޮސްޕިޓަލަކީ ބަލިމީހުނަށް ތުރާލަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

އާބާދީގައި 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅެމުންދާ ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 12:26
Seamaster