17 ޑިސެމްބަރ 2017 (އާދީއްތަ)


ކޮލަމްތަކުން

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނާއި މެދު ވަނީ އިޙްމާލުވެފަ!


ހިސާބު ގެ މިނަމްބަރު ހެދުމަށް ބޯގާނާކަށް ނުޖެހޭނެ ދޯ؟

ފޮޓޯގައިއެވާ ހިސާބު ނަމްބަރު ހެދުމަށް މާކަބޮޑު ވިސްނުމެއް، ބޯ ގޭނުމެއް ގާނާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ތިބާ...

07 މެއި 2016 01:28

ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ވޯޓް ލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ވޯޓު ގުނުން: އީ-ވޯޓަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ޑިމޮކްރަސީގެ ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އީވޯޓު ލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން...

29 އެޕްރީލް 2016 12:15

ހިސާބު އިލްމަށް މޮޅު ނޫނަސް މިސުވާލުގެ ޖަވާބާއި މެދު ވިސްނާލައްވާ!

ހިސާބު އިލްމަށް މޮޅު ނޫނަސް މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލެވޭތޯ ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެމެރިކާގެ އޮހިއޯގެ...

24 އެޕްރީލް 2016 23:06

އަފުން އެވަރަހަ އަނގަ ތަޅަނީ ކިހިނައްވެ؟

އަފުންގެ ރަށި މީހުންނަކީ ވަރަހަ ގިނަ ވަގުތު އަނގަ ތެޅަންނަ ހޭދަ ކެރާ ބައެކެން ކަމަހަ ފާހަނގަވޭ. މީ ހަމަ...

12 މާރޗް 2016 20:10

ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ކޮބާ ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް މިވަނީ ޑިމޮކްރެސީ ނިޒާމުގެ އޮއެވަރު އައިސްފައެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ...

11 މާރޗް 2016 10:11


މިސްކިތްތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ކޮންބައެއް

މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ކޮންބައެއް ކަމާއި މެދު މިއަދު...

15 ޖެނުއަރީ 2016 22:12

ފުވައްމުލަކަށް ބާނާ ހިބަރުގެ ބޯށިފިޔަ ދޮންސިއްތީބުއަށް - 3

(ކުރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) އަދި ހިބަރުގައި އެންމެ މަސް މީރީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ އެހުމުން ދޯނި މީހުން، ބޯށިފިޔަގައި...

07 ޖެނުއަރީ 2016 17:13

ތިކަމުގައި ދޮންސިއްތީބުގެ ކުށެއްނެތް - ރާނީ 2

ދެން އެފަހުން 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވީއިރުވެސް ކައިރީގައި އުޅޭ ގޭގެ މީހުން ދޮންސިއްތީބުގެ ފިރިމީހަ ނުފެންނާތީ،...

03 ޖެނުއަރީ 2016 14:04

ދޮންސިއްތީބުގެ ވާހަކަ 1

ދޮންސިއްތީބުއަކީ އިހުޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކުގައި އުޅުނު އަންހެނެކެވެ. އެއްދުވަސްވަރު ރަށުގައި ހުރި...

30 ޑިސެމްބަރ 2015 21:08

ތިރީހުން ތިނަކަށް ބަދަލު ވެގެންދާއިރު

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އައުމާއިއެކު ރާއްޖޭގައި އިތުރު ވަޒީފާތަކެއް އަލަށް އުފެދުނެވެ. އާދެ ކައުންސިލަރުންނޭ...

08 ޑިސެމްބަރ 2015 19:33

ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަށްވެސް ފެންނަންޖެހޭނެ!

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރުމަށެވެ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ...

03 ޑިސެމްބަރ 2015 19:56

ނެތެމުން ގެއްލެމުންދާ ފުވައްމުލަކި ބަހަ

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ބަހަށްވެސް މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މުއްސަދި...

01 ނޮވެމްބަރ 2015 12:34

ގާބިލުކަމާއި ހުނަރު ޓެސްޓްކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ޓެސްޓް ޕޭޕަރުން ބާ؟

އިއްޔެ އިއުލާން ވެގެން ދިޔަ ސީއެސީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓާއި މެދު އަދި...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:23
Seamaster