19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކޮލަމްތަކުން

މިސްކިތްތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ކޮންބައެއް


ފުވައްމުލަކަށް ބާނާ ހިބަރުގެ ބޯށިފިޔަ ދޮންސިއްތީބުއަށް - 3

(ކުރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) އަދި ހިބަރުގައި އެންމެ މަސް މީރީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ އެހުމުން ދޯނި މީހުން، ބޯށިފިޔަގައި...

07 ޖެނުއަރީ 2016 17:13

ތިކަމުގައި ދޮންސިއްތީބުގެ ކުށެއްނެތް - ރާނީ 2

ދެން އެފަހުން 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވީއިރުވެސް ކައިރީގައި އުޅޭ ގޭގެ މީހުން ދޮންސިއްތީބުގެ ފިރިމީހަ ނުފެންނާތީ،...

03 ޖެނުއަރީ 2016 14:04

ދޮންސިއްތީބުގެ ވާހަކަ 1

ދޮންސިއްތީބުއަކީ އިހުޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކުގައި އުޅުނު އަންހެނެކެވެ. އެއްދުވަސްވަރު ރަށުގައި ހުރި...

30 ޑިސެމްބަރ 2015 21:08

ތިރީހުން ތިނަކަށް ބަދަލު ވެގެންދާއިރު

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އައުމާއިއެކު ރާއްޖޭގައި އިތުރު ވަޒީފާތަކެއް އަލަށް އުފެދުނެވެ. އާދެ ކައުންސިލަރުންނޭ...

08 ޑިސެމްބަރ 2015 19:33

ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަށްވެސް ފެންނަންޖެހޭނެ!

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރުމަށެވެ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ...

03 ޑިސެމްބަރ 2015 19:56

ނެތެމުން ގެއްލެމުންދާ ފުވައްމުލަކި ބަހަ

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ބަހަށްވެސް މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މުއްސަދި...

01 ނޮވެމްބަރ 2015 12:34

ގާބިލުކަމާއި ހުނަރު ޓެސްޓްކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ޓެސްޓް ޕޭޕަރުން ބާ؟

އިއްޔެ އިއުލާން ވެގެން ދިޔަ ސީއެސީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓާއި މެދު އަދި...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:23

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ ދައުރަކީ ބަޣާވާތްކުރުން ބާ - 2

ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ 47 އަހަރުގެ ހަޔާތުގެ ގާތްގަޑަކަށް 37 އަހަރު ވެރިކަން ކޮށްފައިވަނީ ނާއިބު...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 12:26

ނާއިބު ރައީސްގެ ޒިންމާ އަކީ ބަޣާވާތްކުރުން ބާ -1

ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ 47 އަހަރުގެ ހަޔާތުގެ ގާތްގަޑަކަށް 37 އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔައީ ނާއިބު ރައީސުން...

08 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:20

ރޯދަމަހުގެ ކުރިން ފަށަން ބުނި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތަރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ކޮބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މިއަދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ، މެދުކެނޑިފައިވާ...

15 އޯގަސްޓް 2015 23:48

ވޯޓް ވިއްކާލާފައި، ގައުމު ވިއްކާލައިފި ކަމަށް ބުނުމުގެ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއްނެތް !!

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގަދަޔަ ދައްކަމުން އަންނަ އެއްވާހަކަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ...

28 ޖުލައި 2015 13:37

މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެނީ...

ސްމޭޝް- ކިޔުންތެރިއެއް. ...

26 ޖުލައި 2015 11:21

ކުރިން ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގައި އެވަރެއް ނެތް މިހާރު ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އެވަރެއް ނެތް

ގޯޅިގޯޅި ކަންމަތިންނާއި ސައިހޮޓާތަކުން މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ އާ ނާއިބު ރައީސް ގެ...

24 ޖުލައި 2015 16:24

ފުވައްމުލައް: ތަފާތު ރަށެއް، އަތޮޅެއް

ދުނިޔޭގެ ދެބާހަމައިން ދެކުނަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އަތޮޅަކީ ނުވަތަ ރަށަކީ ފުވައްމުލަކެވެ. އެއީ...

27 މެއި 2015 19:06
Seamaster