23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ކޮލަމްތަކުން

ތިރީހުން ތިނަކަށް ބަދަލު ވެގެންދާއިރު


ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަށްވެސް ފެންނަންޖެހޭނެ!

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރުމަށެވެ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ...

03 ޑިސެމްބަރ 2015 19:56

ނެތެމުން ގެއްލެމުންދާ ފުވައްމުލަކި ބަހަ

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ބަހަށްވެސް މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މުއްސަދި...

01 ނޮވެމްބަރ 2015 12:34

ގާބިލުކަމާއި ހުނަރު ޓެސްޓްކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ޓެސްޓް ޕޭޕަރުން ބާ؟

އިއްޔެ އިއުލާން ވެގެން ދިޔަ ސީއެސީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓާއި މެދު އަދި...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:23

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ ދައުރަކީ ބަޣާވާތްކުރުން ބާ - 2

ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ 47 އަހަރުގެ ހަޔާތުގެ ގާތްގަޑަކަށް 37 އަހަރު ވެރިކަން ކޮށްފައިވަނީ ނާއިބު...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 12:26

ނާއިބު ރައީސްގެ ޒިންމާ އަކީ ބަޣާވާތްކުރުން ބާ -1

ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ 47 އަހަރުގެ ހަޔާތުގެ ގާތްގަޑަކަށް 37 އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔައީ ނާއިބު ރައީސުން...

08 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:20

ރޯދަމަހުގެ ކުރިން ފަށަން ބުނި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތަރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ކޮބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މިއަދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ، މެދުކެނޑިފައިވާ...

15 އޯގަސްޓް 2015 23:48

ވޯޓް ވިއްކާލާފައި، ގައުމު ވިއްކާލައިފި ކަމަށް ބުނުމުގެ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއްނެތް !!

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގަދަޔަ ދައްކަމުން އަންނަ އެއްވާހަކަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ...

28 ޖުލައި 2015 13:37

މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެނީ...

ސްމޭޝް- ކިޔުންތެރިއެއް. ...

26 ޖުލައި 2015 11:21

ކުރިން ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގައި އެވަރެއް ނެތް މިހާރު ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އެވަރެއް ނެތް

ގޯޅިގޯޅި ކަންމަތިންނާއި ސައިހޮޓާތަކުން މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ އާ ނާއިބު ރައީސް ގެ...

24 ޖުލައި 2015 16:24

ފުވައްމުލައް: ތަފާތު ރަށެއް، އަތޮޅެއް

ދުނިޔޭގެ ދެބާހަމައިން ދެކުނަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އަތޮޅަކީ ނުވަތަ ރަށަކީ ފުވައްމުލަކެވެ. އެއީ...

27 މެއި 2015 19:06

ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ!

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ، ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މާއްދިއްޔަތުން އެއްކިބާވެ، ރޫޙާނިއްޔަތު ދިރުވަން ޖެހޭ...

19 މެއި 2015 11:06

މިކަން ސިޔާސީ ނުކުރާތި!

އެކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި 13...

15 އެޕްރީލް 2015 17:49

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުން: ހުއްޓާލަންޖެހޭ އާދައެއް؟

ކިޔަވައިދިނުމަކީ ގައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެވެ. މުދައްރިސުން...

05 އެޕްރީލް 2015 14:17

3 އަހަރުގެ ރައީސަށް 3 ވަނަ މަހު 13 ވަނަ ދުވަހު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުން ކުރުން

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 3 ވަނަ ރައީސްގެ 3 އަހަރުގެ ވެރިކަމަށްފަހު 3 ފަޑިޔާރުން 3 ހަފުތާ ތެރޭ ޝަރީއަށްކޮށް 3 ވަނަ...

19 މާރޗް 2015 08:41
Seamaster