20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


މުނިފޫހިފިލުވުން

ފަރަޝް ބޭނުންވަނީ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ޓައިޓުލް ފުވައްމުލަކަށް ގެންނަން


އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ދިޕިކާ އާއި ޗައިނާގެ ފާން

ފޯބްސް އިން މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން އާންމުކުރި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ދިހަ އެކްޓްރެސް ތެރޭ ޗައިނާގެ ފާން...

25 އޯގަސްޓް 2016 09:03


ވާހަކަ -"އެހެނަސް މައާފްކުރޭ"

ކޮޓަރި ތެރޭ ފަންކާ ފުލްކޮށްފާހުރި އިރުވެސް އަހަންނަކަށް އެއިން އެއްވެސް ފިނީގެ އަސަރެއް ވާހެނެއް ހިއެއް...

16 ނޮވެމްބަރ 2014 20:06

އޮޓޯ ކަރެކްޓްގެ ޝިކާރައަކަށް ނައޯމީ

ސްމާޓް ފޯންތަކުގެ ކީބޯޑުގައި ހުންނަ އޮޓޯ ކަރެކްޓަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުނަށް ލަނޑު ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. އެއާ ހުރެ،...

11 އޮކްޓޫބަރ 2014 14:48

ބޮންދު މަރާލި ބޮނޑުގެ ޝަރީއަތް

ފަތިސް ނަމާދުން ފައިބައިގެން ބަދަރަށް ދާންޖެހިފައިވާތީވެ އަލިބެއްޔާ ގެއިން ނިކުމެގެން ހިގައިގަތީ ގޭގެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 09:32

"އަފުން އެކަލް"

ކުދު އެޅަ ދުވަހިގެ ހަނދާންތެކެން، ކުރިއެން ކެރީހައި ކަންތެކެން ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 14:16
Seamaster