17 އޯގަސްޓް 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ވެސް ހިލާފުވެވަޑައިގެންފައި - މަލީހު


ޝަހީމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު: ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކުރާނަން

ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ފޯރިގަދަވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރިއާސީ ވައުދުގެ މިމޫސުމުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ރަނިންމޭޓް...

12 އޯގަސްޓް 2018 09:10

ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އާއިންޖީނެއް ގެނެސްފި

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނެރޭޓަރެއް މިއަދު...

03 އޯގަސްޓް 2018 14:45

ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

މުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް މައްސަ ހައްލުނުވެ އިތުރަށް ދެމިގެން ދާނެކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލަކުން މީގެ...

03 އޯގަސްޓް 2018 13:58

އަދިވެސް ކަރަންޓް ނުލިބޭ! 3 ދުވަސް ކަނު އަނދިރީގައި

ނިމުނު ޖުލައި މަހު 30 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ 3 ވަނަ ދުވަހު ވެސް...

01 އޯގަސްޓް 2018 23:11

ދޫނޑިގަމު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ.

މިރޭ އިރާކޮޅު ދޫނޑިގަމު "ގުބާ" (ފީގޭ ބޭބޭގެ ބައެއް)ގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް...

31 ޖުލައި 2018 23:56

ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުވާނީ މާދަމާ - ހަސަން

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ މުޅިން ހައްލުވާނީ މާދަމާ މެންދުރު ކަމަށް...

31 ޖުލައި 2018 23:04

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަނު އަނދިރި ކަމަށް: ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް އޮތީ ކޮން އިތުބާރެއް؟

ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިއަދުވެސް ކަރަންޓް ކަޑާލައިފިއެވެ. ފެނަކަ ފުވައްމުލަކު އޮފީހުން ނެރެފައިވާ...

31 ޖުލައި 2018 00:30

ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދައަރައިފި

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ނެރަގނަޑު ސަރަހައްދަށް މިއަދު އަރައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ފުވައ،ްމުލަކު...

30 ޖުލައި 2018 02:21

ފުވައްމުލަކުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 8 ހާހަށްވުރެ ގިނަ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު...

29 ޖުލައި 2018 14:32

މިރޭގެ ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ

ހަނދުކޭތަ އަކީ ދުނިޔެއާއި އިރާއި ހަދު ދައުރުކުރުމުގެ ތެރެއިން ހަނދު ދުނިޔޭގެ ފަހތަށް ވަދެ، ދުނިޔޭގެ ހިޔަނި...

28 ޖުލައި 2018 01:08

މެންބަރު ޝާހުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ އަރަތަކަށް ވެ ކޮޅެއް ނޭނގޭ!

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް މެންބަރު އަލީ ޝާހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެތޯ...

25 ޖުލައި 2018 15:02

މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން...؟

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ފައިސަލް ނަސީމު ހޮވުމުން އެއީ ސައްހަ ވޯޓެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ސިވިލް...

24 ޖުލައި 2018 20:27

ރޭގައި ކަރަންޓް ޔަގީން ނުކުރެވުނު

ރޭ ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް އެއްކޮށް ކެނޑިގެން ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ....

24 ޖުލައި 2018 16:43

ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ކެމްޕޭނުގެ މާ ކުރީގައި

އިދިކޮޅު ރިޔާސި ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމު އުޅުއްވަނީ ކެމްޕޭނުގެ މާ ކުރިގައި ކަމަށް ބެލެވެން...

23 ޖުލައި 2018 01:04
Seamaster