22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑިއަށް ހަތް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަނީ

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

އެޕްރީލް 15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑިއަށް ހަތް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އިއްޔެވަނީ ނަންތަރުތީބު ކުރުމަށް ގުރުއަތުނެގުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުވެފައިވަނީ:

އުތުރު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 1: އާމިނަތު ޒުހުދާ (އެމްޑީޕީ)

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: ހަސަން އަތީގު (ޖޭޕީ)

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 3: ހަމަދު އަބްދުﷲ (ޕީޕީއެމް)

މެދު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 1: މުހައްމަދު ޟިރާރު (އެމްޑީޕީ)

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: މުހައްމަދު މާލިކު (ޕީޕީއެމް)

ދެކުނު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 1: އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް (އެމްޑީޕީ)


ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: އަހްމަދު ޟަޒީމް މުހައްމަދު (ޕީޕީއެމް)

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!