23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ގެ މަގާމުކަމަށް ހިސްޓޯ

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓާ ކަމަށް ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓާ ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވުނު ހިސްޓޯ ކުރިން ހުންނެވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. އެމަގާމުން ހިސްޓޯ އިސްތިއުފާދީފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!