22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ފުވައްމުލަކުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ވެމްކޯއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރަނީ، ފޮޓޯ:އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލަކުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރަނީ، ފޮޓޯ:އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީ

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވެމްކޯ ގެ ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އެނިޒާމް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ހުރިހާ ގެތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުން އުފައްދާ ކުނި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ނަގާ، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސް ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުންވެސް ވެމްކޯގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!