19 ޖޫން 2018 (އަންގާރަ)


ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި

މިދިޔަ މަހު ފުވައްމުލަކުގަިއ ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޝްރަފް ނުއުމާން، އައްރާ، ފޭސްބުކް

މިދިޔަ މަހު ފުވައްމުލަކުގަިއ ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޝްރަފް ނުއުމާން، އައްރާ، ފޭސްބުކް

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 11 މިލިއަން ޑޯލަރުގެ (3.6 މިލިއަން ކްވައިތު ދީނާރު) ލޯނެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެގުމަށްފަހު އެލޯނާއި ގުޅޭ ތަފުސީލު މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ކަމަށްވާ 22 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދެވެ.

މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރި ލޯނުގެ ތަފްސީލުތަކުގައިވާ ގޮތުން އެ ލޯނު ދައްކައި ހަލާސް ކުރަންޖެހޭނީ ލޯނު ނަގާތާ 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ 1.5 ޕަސެންޓެވެ.  

ފުވައްމުލަކުގެ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ އަކީ ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިކަން ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ފުވައްމުލަކުގެ އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!