17 ޑިސެމްބަރ 2017 (އާދީއްތަ)


އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުނު ދެކުދިން މާލެ ގެންގޮސްފި

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު ހިގުން (ތާރު މަގު) ގައި ހިގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ދެކުޑަކުދިން އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނގޮސްފިއެވެ. 

އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ ދެކުޑަކުދިން މާލެއަށް ފުރުވާލައިފައިވަނީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ 2:40 ގައި “އާސަންދާގެ” އެހީތެރިކަމާއި އެކު ޗާޓަރު ފުލައިޓެއްގައެވެ. އެދެކުޑަކުދިންގެ ސިނކުޑިއަށް ލޭއެޅިފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރެއެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވަނީ، ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު، އަމްބަރީ، ޖިނާހް އަލީ (16) އާއި ފުނާޑު، ރަކުޝާ، މިގްދާދު ހުސައިން (19) އަށެވެ.  

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!