16 ޖުލައި 2018 (ހޯމަ)


ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމަށް ސާލިމް އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ސާލިމް، ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ސާލިމް، ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުއްޓަރު އަހުމަދު ސާލިމް ސައީދު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ސާލިމް މިމަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!