16 އޮކްޓޯބަރ 2018 ( އަންގާރަ )

banner

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ސާލިމް، ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމަށް ސާލިމް އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުއްޓަރު އަހުމަދު ސާލިމް ސައީދު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ސާލިމް މިމަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު