21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ހުކުރު)


އަބުގަހާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

އަބުގަސްތަކާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރުދުމާ މާލަމުގައި މާދަމާރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.  މިބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ އަލައޮޅުތަކަށް ގޮތްނޭގޭ ބައްޔެއްޖެހި އަލައޮޅުތައް ހަލާކުވުމުގެ ޝަކުވާ ދަނީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަބުގަހަށްވެސް އެފަދަ މަސައްލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފަވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އަލަ ހައްދާ ފުވައްމުލަކު އަލައޮޅުތަކަށް މިމައްސަލައާއި އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވަމުންދަނީ ފެންބޮޑުވުމުން ކަމަށް އަލައޮޅު ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!