17 ޖެނުއަރީ 2018 (ބުދަ)


2018ގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފާއިތުވި 2017 ގައި އުޅެން ދިމާވުން

ނިއުޒީލޭންޑާއި އެމެރިކަން ހަވާއިގެ ސްޓޭޓް އޮނޮލޫލޫ އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ ތާރީޚު ރޮނގު

ނިއުޒީލޭންޑާއި އެމެރިކަން ހަވާއިގެ ސްޓޭޓް އޮނޮލޫލޫ އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ ތާރީޚު ރޮނގު

ފާއިތުވާ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައްކެއް ނެތި ގަބޫލުކުރެރެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު އެކަން މިވީ މުޅިން އިދިކޮޅަށެވެ. އެއީ ފާއިތުވި ވަގުތު އަނބުރާ ލިބުނީއެވެ. މިހެން މިބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައި ހަޔާތުގެ ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު 2017 ވަނަ އަހަރުގައި ހަޔާތުގެ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަން ލިބުމުންނެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އިޙުސާސު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހިތަށް ގެންނަވާށެވެ.

މި އަހަރު (2018) ޖެނުއަރީ މަހު 1 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 00:05 ގައި ނިއުޒީލޭންޑްގެ އޯކްލޭންޑުން ފުރި ހާވާއިން އެއަރލައިން 446 އެމެރިކަން-ހަވާއީ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އޮނޮލޫލޫއަށް ޖެއްސީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:16ގައެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަނީ ނަމަ ހަވާއިއަން ފްލައިޓުން މިވަނީ 2018 އިން 2017 އަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ބުނާނަމަ ޓައިމްޓްރެވެލް ކޮށްފައެވެ. މިނޫންވެސް ބައެއް 

އާއްމުކޮށް ކަންހިގާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ދިމާވި މިހާދިސާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ކަމަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އެމެރިކާޖެ ނޫސްވެރިޔެކެވެ.    

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!