17 އޯގަސްޓް 2018 (ހުކުރު)


މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ދާދި ދެންމެއަކު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެރުނު މި ހުކުމުގައި ވާ ގޮތުން ކުރިން އެކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހުކުމް ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ކުރިން ދަށުކޯޓުން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ޖަލުގަިއ އައީ އެކިއެކި ބަންދުގައި ތިބި ސިޔާސީ 9 މީހެއްގެ ހުކުމް ވަނި ބާތިލިކޮށްފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!