15 ޑިސެމްބަރ 2018 ( ހޮނިހިރު )

banner

ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ދިމާވި މައްސަލއެއް ހައްލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުްނ މަސައްކަތް ކުރަނީ. ފޮޓޯ ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު ބޮޑުބަޔަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ ޓްރާންސް ފޯމަރެއްގެ ސަރކިޓް ބްރޭކަރަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާދަމާ ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެޑެންކަމަށް ފެނަކަ -ފުވައމްުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ 20 މާރިޗު 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެންދުނު 9:00 އިން 10:30 އަށް ފުވައމްުލަކުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންތް ކަނޑާލަނީ ދިމާވެފައިވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަ ހައްލު ކުރުމައްޓަކައެވެ. 

މިކަން އާއްމުކުރުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ އާއްމު ބަޔާނެއް މިއަދު ނެރެފައެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު