17 ނޮވެމްބަރ 2018 ( ހޮނިހިރު )

banner

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު، ރޯޅި، އަޙުމަދު މުޙައްމަދު، 47 އަހަރު. ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފި

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު