17 ނޮވެމްބަރ 2018 ( ހޮނިހިރު )

banner

ހިޔަނި ކެބިނެޓް ލިސްޓަކީ އަދި ސައްހަ ނުކުރެވޭ ލިސްޓެއް

އިދިކޮޅު ހިޔަނި ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ 2 ބޭފުޅުން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅެގެން ވާދަކުރުމަށް ނިންމައި އެ ސަރުކާރެއްގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓެއް އެކުލާވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެލުކަވާލާފައިވާ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެ ބޭފުޅަކު ހިމެނެއެވެ. އެއީ ޖޭޕީގެ ދެ ފުރުސަތުގައި ހިމެނޭ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓަރަކަށް ފައިސަލް ނަސީމު އާއި ޔޫތު އެންޑް ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި މަލީޙު ޖަމާލުއެވެ.

ޖުމްލަ 14 މިނިސްޓްރީއާކާއި ބަންޑާރަނާއިބަކު އެކުލެވޭ މިކެބިނެޓްގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލެމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ރައީސް އިބުރާހިމް މުޙާއްމަދު ސޯލިހާއި ނާއިބު ރައީސަކަށް ޖޭޕީގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖުލިސް މެންބަރު އަލީ ހުސައިން އެވެ.

މި ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭނީ އެމްޑީޕީގެ 6 ސްލޮޓާއި ޖޭޕީގެ 4 ސްލޮޓާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ 3 ސްލޮޓާއި މައުމޫނު ފެކްޝަނުގެ 2 ސްލޮޓާއި ވަކި ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ 2 ސްލޮޓެވެ.

މިލިސްޓްގެ ސައްހަކަން ވަނީ ޔަގީން ވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

އިދިކޮޅު ހިޔަނި ކެބިނެޓް ލިސްޓް ކަމަށް ބުނާ ލިސްޓް

** ރަޢީސް: އިބްރާހިމް މުޙާއްމަދު ސޯލިޙު (އެމްޑީޕީ)

* ނާއިބު ރައީސް: އަލީ ހުސައިން (ޖުމްހޫރި ޕާޓީ)

1. އެޓާނީ ޖެނެރަލް: ހުސްނުއް ސޫއޫދު (އެމްޑީޕީ)

2. ހޯމް މިނިސްޓަރ: ހަސަން ލަތީފު (އެމްޑީޕީ)

3. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ؛ ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމު (—)

4. ފޮރިން މިނިސްޓަރ: އަބްދުﷲ ޝާހިދު (އެމްޑީޕީ)

5. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ: ނިޔާޒު އިބްރާހިމް (—)

6. ޓްވަރިޒަމް އެންޑް ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ: މަލީޙު ޖަމާލް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

7. އެޑިއުކެޝަން އަދި އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒު (އަދާލަތު ޕާޓީ)

8. ހެލްތު އެންޑް ފެމެލީ މިނިސްޓަރ: ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ (އެމްޑީޕީ)

9. ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް މިނިސްޓަރ: ޝިދާތާ ޝަރީފު (އަދާލަތު ޕާޓީ)

10. ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓަރ:ފައިސަލް ނަސީމު (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

11. ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ޓެކްނިކަލް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ: ނުއުމާން (އަދާލަތު ޕާޓީ)

12. ކޮމާސް މިނިސްޓަރ: ފާރިސް މައުމޫނު (މައުމޫން ފެކްޝަން)

13. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް މިނިސްޓަރ؛ އަސްލަމު (އެމްޑީޕީ)

14. ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ: ޑރ. ހުސެއަިން ރަޝީދު ހަސަން (ޖުމްހުރީ ޕާޓީ)

15. އެންވަޔަރމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ މިނިސްޓަރ: އަހޫމަދު މަޚުލޫފު (މައުމޫނު ފެކްޝަން)

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު