17 އޮކްޓޯބަރ 2018 ( ބުދަ )

banner

މިއަދު ނެރެގަނޑު ސަރަހައްދަށް އެރި އުދައިގެ މަންޒަރެއް. ފޮޓޯ: ވީޑިއޯ ކެޕްޗަރ - ޔާސިރު

ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދައަރައިފި

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ނެރަގނަޑު ސަރަހައްދަށް މިއަދު އަރައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ފުވައ،ްމުލަކު ހުޅަނގު ދެކުނު ބިތުން ނެރަގނަޑު ހިސާބުން ބޮޑެތި ރާޅުތައް ނަގަމުން ދިޔައެވެ. އަދި ބައެއް ރާޅު ބޮޑު ދިޔާގައި އެއްގަމަށް ވެސް އެރިއެވެ.

މިދުވަސްވަރު މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް އުދަ ރއެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ކުރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިއަދު އެރި އުދާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަތި މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަހަރު އޭޕްރީލް މަހާއި މޭމަހުގައި ވެސް ފުވައްމުލަކަށް އުދައަރާފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވެސް މޭމަހުގައި އެރި އުދައިގެ އަސރު ބޮޑަށް ކޮށްފައި ވަނީ ރަށުގެ މެދުން މާދަޑު ހިސާބަށެވެ. އެފަހަރު ބައެއް މީހުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންވެ ފުވައްމުލަކު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އެއްކޮށްހެން ފެން ބޮޑުވިއެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު