14 ނޮވެމްބަރ 2018 ( ބުދަ )

banner

މީރާގެ އިސް މުވައްޒަފުން މީޑިއަ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ. ފޮޓޯ:މީރާ ވެބްސައިޓް

މީރާ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ޕޮއިންޓް ހުންނަނީ ފުވައްމުލަކު އިމިގްރޭޝަނުގެ އޮފީހުގަ އެވެ.

މީރާއިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު މި ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު