19 ފެބުރުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ )

banner

އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.  ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ އެ ނިންމުމާ އެކު، ފަޒާދު ޕާޓީން ވަކިކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަން މަޖިލީހަށް އެންގުމުން، އޭނާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ އެވެ.

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ގޯސް ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތް ފަޒާދަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ބޭފުޅެކެވެ.

ފަޒާދަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ އޭނާ އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމީ ފަޒާދުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން، ޕާޓީއަށް ގެއްލުން ވަމުންދާތީ އާއި އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އެގޮތުން، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކާއި ޕާޓީގެ އެންގުންތަކާއި އެދޭ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދެއްވުމާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމާއި އެ ގްރޫޕްގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް ޔާމީނަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަން ވެސް ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަ ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ފަޒާދަށް ޕީޕީއެމުން އިއްޔެ ދިނަސް، އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އޭނާ ނުހިއްޕަވަ ނުވެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، ފަޒާދު ރޭ ވަނީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އަލީ ފަޒާދު އިދިކޮޅާއި އެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު އަލީ ފަޒާދުގެ ބޭބެ ފަރުޒާދު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޕީޕީއެމް އާއިއެއްކޮށެވެ. އަދި ފަރުޒާދަކީ ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގެ ކޯ-ޓީމުގެގެ މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު