18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ( ހުކުރު )

banner

ނަރެންދުރަ މޯދީ: ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި 100 ދުވަސް ވަނީ ހޭދަކުރައްވާފައި

މޯދީގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ރިޕޯޓު ކާޑު

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޒަމާންވީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ކެމްޕޭންގައި މޯދީ އުޅުއްވިއިރު، އޭނާއާމެދު މީޑިޔާތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް ހުޅަނގުގެ މީޑީޔާއިން ދުށީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. މަޝްހޫރު މަޖައްލާ ދި އިކޮނޮމިސްޓުން ތުހުމަތުކުރިގޮތުގައި، އިންޑިޔާގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް ސެކިޔުލަރ އުޞޫލު، ހަރުކަށި ހިންދޫ ފަލްސަފާ ޤަބޫލުކުރާ މޯދީއަކަށް ނުދެމެހެއްޓޭނެ އެވެ.

ދި އިކޮނޮމިސްޓުން ހާމަކުރިގޮތުގައި މޯދީ އަށްވުރެ “ރަނގަޅު” ކެންޑިޑޭޓަކު އިންޑީޔާ އަށް ޙައްޤެވެ.
+


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު