24 ޖުލައި 2019 ( ބުދަ )

ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ 2-1 ން ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔުވެންޓަރސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ. ފޮޓޯ ޔޫއެފާ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގުގެ ރޭގެ މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

ގިބަ ބަޔަކަށް ހީކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް ރޭގެ ސިޓީ އަދި ޔުވެންޓަރސް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެނބުރިގެން ދިޔައީ ޔުވެންޓަރސް ކޮޅަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގައި ބޮޑަށް ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ގިނަ ހަމަލާތައް އުފައްދާފައިވަނީ ސިޓީންނެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗު މީޑިއާގައި ބުނީ ރޭގެ މެޗަކީ އެމީހުންނަށ ްމޮޅުވުން ހައްގު މެޗެއްކަމަށެވެ.

ޕެރިސްސެއިންޓް ޖާމަނީ 2 – 0 މަލްމޯ ( ގްރޫޕް އޭ)

ރިއަލް މެޑްރިޑް 4 – 0 ޝާލްކޭ ( ގްރޫޕް އޭ)

ވޮލްފްސްބާރގް 1 – 0 ސީއެސްކޭ މޮސްކޯ ( ގްރޫޕް ބީ)

ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަން 2 – 1 މެންޗެސްޓަރ ޔުނިއިޓެޑް ( ގްރޫޕް ބީ)

ބެންފީކާ 2 – 0 އަސްޓާނާ (ގްރޫޕް ސީ)

ގަލަތަސަރާއި 0 – 2 އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ( ގްރޫޕް ސީ)

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ 1 – 2 ޔުވެންޓަރސް ( ގްރޫޕް ޑީ)

ސެވިއްލާ 3 – 0 މޮންޝްގްލޭޑްބެކް ( ގްރޫޕް ޑީ)

މިރޭ ކުޅެވޭ މެޗުތަކަކީ:

ބެޔާން ލެވަކޫސަން އަދި ބޭޓް (ގްރޫޕް އީ) ލެވަކޫސަންގެ ދަނޑުގައި

ބާސެލޯނާ އަދި ރޯމާ ( ގްރޫޕް އީ) އިޓަލީގެ ރޯމާގެ ދަނޑުގައި

ޑައިނަމޯ ޒަގްރެބް އަދި އާސެނަލް ( ގްރޫޕް އެފް) ކްރޮއޯޝިއާގެ ޒަގްރެބްގެ ދަނޑުގައި

އޮލިމްޕިއަކޯސް އަދި ބެޔާން މިޔުނިކް ( ގްރޫޕް އެފް) އޮލިމްޕިއާކޮސްގެ ދަނޑުގައި

ޑައިނަމޯ ކިއެވް އަދި އެފްސީ ފޯރޓޯ ( ގްރޫޕް ޖީ) ޔުކުރޭންގެ ޑިނަމޯ ކިއެވްގެ ދަނޑުގައި

ޗެލްސީ އަދި އެމް.ޓެލްއަވީވް ( ގްރޫޕް ޖީ) ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި

ވެލެންސިއާ އަދި ޒެނިތް ( ގްރޫޕް އެޗް) ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި

ޖެންޓް އަދި ލިއޮން ( ގްރޫޕް އެޗް) ބެލްޖިއަމްގެ ޖެންޓްގެ ދަނޑުގައި

މިރެއަށްފަހު ދެން ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މޗުތައް ފެށޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 29 ގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު