20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ( ހުކުރު )

ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހަނާޒް

ފުވައްމުލަކުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުއްޖަކީ ދިގުވާޑު، ބަނަފްސާގެ، ފާޠިމަތު ހަނާޒް (17އ) އެވެ.

މިކަލް ނޫހަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހަނާޒް އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީގެ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް ގެ ދަށުން ހިންގާ، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ “ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ” ނުވަތަ “އަމާން ހިޔާ” މަރުކަޒުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި އުޅެމުން އައި ކުއްޖެވެ.

ހަނާޒް އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9790163 އަށް އަންގައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު