15 ޑިސެމްބަރ 2018 ( ހޮނިހިރު )

banner

“ދަ މެސަޖު” ގެ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީގައި

“ދަ މެސެޖް” ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ދަރުސެއް މިރޭ ޏ. އޭއީސީ ހޯލުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިރޭގެ ދަރުސްގައި ދަރުސް ދެއްވާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕްރޮފެސަރ ތާރިޤު ރަމަޟާން އެވެ.

މިރޭ، (9 ނޮވެމްބަރު 2015) 8:30 ގައި ބޭއްވޭ މިދަރުސަށް ވަނުން އާއްމުކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިދަރުސްގައި ބައިވެރިވުމަަށް އަވަށު ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމު ދައުވަތެއް އަރުވާފައިވެއެވެ.

މިއީ ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ދަރުސެއްގެ ބައެއްކެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު