20 ޖުލައި 2019 ( ހޮނިހިރު )

ފުވައްމުލަކުގެ ރަސްމީ ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ބަދަރުގެ ރަސްމީ ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެފަށައިފިއެވެ. ރަސްމީ ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފެށިފައިވާއިރު ރަސްމީ ފާލަމުގެ ފުރާޅު މަރާމާތު ކުރުމާއި ފްލޯރިންގެ ތަށިމުށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ބަދަރުގެ ހުޅުވުނުއިރު އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހަދާފައިހުރި ރަސްމީ ފާލަން 2011 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ބޭއްވުނު ސާކްސަމިޓަށް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ. ރަސްމީ ފާލަން 2011 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފުރިހަމަ ކުރިފަހުން، ފާއިތުވީ 7 އަހަރުތެރޭ އިތުރު ބޮޑު މަރާމާތެއް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 

 ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު