24 ޖުލައި 2019 ( ބުދަ )

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕެނަލް ބޯޑު ބަދަލުކުރުމަށް މާދަމާ (ހޮނިހިރު) ދުވަހު ކަރަންޓް ކަޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު އާއްމުކުރި ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ “ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލް ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުމަށް 30 ޖެނުއަރީ 2016 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 8:00 އިން 11:30 އަށް ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލެވޭނެކަން ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަން” ފެނަކަ އިން އާންމުކުރި ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު