22 ޖުލައި 2019 ( ހޯމަ )

ފުވައްމުލަކު ދަނޑުބިމެއް - ފޮޓޯ - އަތޮޅު ކައުންސިލް

އޯރގަނިކް ގަސްކާނާ ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދަނީ…

އޯރގަނިކް ގަސްކާނާ ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދަން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި  ފުވައްމުލަކު ދަނޑުވެރިންނަކީ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ގެ ބާވަތްތަކުން  ސަލާމަތްވެފައިވާ ދަނޑުވެރިންތަކަކަށް ހެދުމަކީ އެ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެއްކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އޯރގަނިކް ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. 

ފުވައްމުލަކަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަނގަކޮށްލެވޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެެކެވެ. އަދި މި ރަށުގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކުގައި ނުހެއްދޭ އެތަށް ބާވަތެއްގެ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ހައްދައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު