18 އޯގަސްޓް 2019 ( އާދީއްތަ )

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލްގައި މިއަހަރު ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ވޭދުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ އެސުކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި މިދިޔަ އަހަރު ތައުލީމް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރަކަށް އިނާމްދީފައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ސްކައުޓް، ގާލްގައިޑް، ކަބްސުކައުޓް އަދި ލިޓްލް މެއިޑް އަކުވެސް ހޮވާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި މާއްދާތަކުން މަތީމާކުސް ހޯދިކުދިންނަށް އިނާމްދީފައިވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު