25 މެއި 2020 ( ހޯމަ )

banner

ޓްރެފިކް މައްސލައެއްގައި ފުލުުހުން ހޯދަމުން ދާ ފެންފިނޮޅު މުސްލިމު (34 އަހަރު)

ެއެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން މާލެގަމު މީހަކު ހޯދަނީ

އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މާލެގަމު އަވަށު މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގެ މިމައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ މާލެގަމު ފެންފިނޮޅު، މުސްލިމް ޢަބްދުﷲ (34އ) އެވެ.

މުސްލިމް އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9660183 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދިލައްވައެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ފުލުހުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު