6 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޯމަ )

banner

މިރޭވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

ރައްޔިތުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފވމ.ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

މިރޭ ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށާއި މުޅި ރާއްޖޭއަށް ވެސް ގަދައަށް ވިއްސާރަކޮށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސްއިން ވަނީ މޫސުމީ ހުދު އެލާރޓް ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ނެެރެފައެވެ. އިއްޔެ އާއި މިމަު 21 ވަނަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ދެކުނުގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު އެލާރޓް ނެރެފައެވެ.

ވުމާއެކު މޫސުމަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 6869118 އަށް، އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 7315001 އަށް ގުޅުއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ޟުސުން ގޯސްވެގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

މިރޭގެ މޫސުން މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އެވްރެޖުކޮށް ވައި ޖެހޭނީ ގަޑިއަކު 23-29 މޭލު ބާރުމިނުގައި، ވިލާގަނޑގައި 50 މޭލަށް ވައި ބާރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިއީ ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ގަދަ ވިއްސާރަކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު