20 މާރިޗު 2019 ( ބުދަ )

banner

ސަޓޯ

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސަޓޯ ހޯދަނީ

 ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި މުޙައްމަދު ނާޘިމް ނަސީމް( ސަޓޯ) ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ

ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މި ރަށު، ހޯދަޑު އަވަށުގެ، އިނަފް، މުޙައްމަދު ނާޘިމް ނަސީމް (38އ) (ސަޓޯ) އެވެ.

މުޙައްމަދު ނާޘިމް ނަސީމް އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދިލައްވައެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު