18 އޯގަސްޓް 2019 ( އާދީއްތަ )

މޯލްޑީވްސް މީޑިއަރ ކައުންސިލުން މިއަހަރު މެއީ މަހު ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ޚަބާރާއި މައުލޫމާތު ހަމާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 53 ނޫސް މަޖައްލާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރސް އިން އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް އަލުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 53 ނޫސް މަޖައްލާ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީ ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ވާ ގޮތުން 31 އޮންލައިން ނޫހާއި 15 މަޖައްލާ އާއި 2 އީ މަޖައްލާގެ މިއަދާއި ހަމައަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެ.

ނޫސް މަޖައްލާތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ރާވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ އެކު ލިބުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ ވިއްދައިގެންނެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އިން 5:00 އަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު