16 ޖޫޏް 2019 ( އާދީއްތަ )

ފައިސަލް އަށް އެމްބެސެޑަރކަން މިއަދު ބަންޑާރަނައިބް އަނިލް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ. ފޮޓޯ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން

ނުކުޅުދެންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ފައިސަލް ނަސީމް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަދި ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން ފުވައްމުލަކު ނޫޑަލްހީ ފައިސަލް ނަސީމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
ބައިނަލް އަގުވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފައިސަލް އަށް އެމްބެސެޑަރގެ މަގާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބަންޑާރަ ނައިބް މުހައްމަދު އަނިލް އެވެ.
ފައިސަލް ނަސީމްވަނީ ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންގެ ހައްގުގައި މަޖިލީހުގައާއި އަދި އެހެން ގިނަ ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެހެނިހެން ގިނަ ދާއިރާތަކުން އިޖްތިމާއީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ފައިސަލްއަށް ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމްވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު