19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މައްސަލެއްގައި ފުވައްމުލަކު މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ


ފުވައްމުލަކުގައި ބޯފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ބޯފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް ހަދަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ...

22 ޖެނުއަރީ 2018 13:04

ޗައިނާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގެ އައީދީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމް މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް...

20 ޖެނުއަރީ 2018 20:15

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން ދަނީ ދަށަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން (ފްރީޑޮމް) ދަނީ ދަށަށް ކަމަށް ފްރީޑޮމް ހައުސް ޑޮޓް އޯރގް...

19 ޖެނުއަރީ 2018 04:15

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ސަޕޯރޓަރުން ބައި-އިލެކްޝަނެއްގެ ޕްރައިމަރީގެ އިންތިޒާރުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ޕްރައިމަރީ އެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު...

18 ޖެނުއަރީ 2018 01:48

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެއަށް

މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި...

17 ޖެނުއަރީ 2018 01:23

ގޮނޑި ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ޝާހު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރި އަލީ ޝާހު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް...

15 ޖެނުއަރީ 2018 15:16

ސްކޫލްތައް ސުމޭކު ކުރުން

މިއަހަގެ ދިރާސީ ކިޔެވުން ފެށެން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފާފައި ވާ އެއް އަޑަކީ...

12 ޖެނުއަރީ 2018 23:01

ފައިސަލް ލައިފް ރިންގް ތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިގާފާނެ މޫދުގެ ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ލައިފް ރިންގުތަކެއް ފައިސަލް...

10 ޖެނުއަރީ 2018 13:09

ޗައިނާއަށް ދިޔަ ދަރިވަރުން އެނބުރި މާލެ އަތުވެއްޖެ

ޗައިނާ މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަނުން (ސީއެމްސީއޭ) ގެ ފަރާތުން ޗައިނާއަށް ދިޔަ ދިވެހި ދަރިވަރުން...

03 ޖެނުއަރީ 2018 12:02

2018ގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފާއިތުވި 2017 ގައި އުޅެން ދިމާވުން

ފާއިތުވާ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައްކެއް ނެތި ގަބޫލުކުރެރެވެ....

03 ޖެނުއަރީ 2018 00:17

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން 2018

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުުން ކުރާ ކަންތައްތައް އެކި...

01 ޖެނުއަރީ 2018 00:11

އަބުގަހާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

އަބުގަސްތަކާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ...

26 ޑިސެމްބަރ 2017 12:24

މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗު ހުޅުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ...

25 ޑިސެމްބަރ 2017 11:42

މޯޅްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ...

23 ޑިސެމްބަރ 2017 19:47
Seamaster