17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލްގެ، ޕްރިންސިޕަލަކަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެއް!


ހިފާފައިވާ ބިމުގައި އިޒުރޭލުން ވަޒަންވެރި ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖުލީހުން ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒުރޭލުން ވަޒަންވެރި ކުރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖުލީހުގެ...

24 ޑިސެމްބަރ 2016 12:56

ރާއްޖެ އިސްލާމިވި ދުވަހުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މުންކަރާތްތަކާއި ބިދުއަތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން - ޝެއިޚް ފިކުރީ

ރާއްޖެ އިސްލާމި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މުންކަރާތްތަކާއި ބިދުއަތައް ހުއްޓާލުމަށް...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 13:32

ރުމޭނިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް މުސްލިމެއް

ރުމޭނިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ޓަޓާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމެއްގެ ނަން، އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީން...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 10:44

ގެމްބިއާގެ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވި ރައީސް ވެރިކަމުން ފޭބުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ

މި ޑިސެމްބަރު މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ގެމްބިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވި މިހާރުގެ ރައީސް ޔަހުޔާ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 18:11

ރަޝިއާ ސަަފީރު މަރާލީމަ ދެރައެއް ނުވި، ވީ އުފާ -ޝޭހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ

ރަޝިއާ ސަަފީރު މަރާލީމަ ދެރައެއް ނުވިކަމަށް ޝޭހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝޭހް ވިދާޅުވީ ރަޝީއާގެ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 00:38

"ބޭން ދަ ބޭގްސް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

"ބޭން ދަ ބޭގްސް" ގެ ނަމުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 13:00

ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުވައްމުލަކުގެ ސަރަހައްދުތައް ފާހަނގަ ކުރަނީ

ދިވެހި ރާއްޖެ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ކަނޑާއި ފަރުގެ ދިރުންތަކުގެ ތެރެއިން...

18 ޑިސެމްބަރ 2016 17:38

އަހަރެމެން މިހާރު ދުވާލަކު ހަ ނަމާދު ކުރަން - ސީރިއާ ކުޑަ ކުއްޖެއް

ސީރިއާގައި ކުރިއަށްދާ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އެގައުމުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ހަވާލާދީ...

17 ޑިސެމްބަރ 2016 15:50

ކޮރަޕްޝަނާއި މެދު ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް އާންމުކޮށްފި

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި...

12 ޑިސެމްބަރ 2016 23:35

އަންހެނުންގެ ކުރިކެޓް މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އަންހެން ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން ނިންމަވާފައިވާ...

12 ޑިސެމްބަރ 2016 21:09

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް

އަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިކަލް ނުހަށް...

10 ޑިސެމްބަރ 2016 20:53

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި އަރަންފަށައިފި

ހުޅަނގު މޫސުން ނިމެން ގާތްވުމާއިއެކު ފުވައްމުލަކުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެންހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަރިތިމައްޗަށް...

09 ޑިސެމްބަރ 2016 22:54

ޒަމާންވީ ކަޅު އަކިރި ގަނޑަށް އެއްކޮށް ކަޅުކަން

ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކުގެ މަޝްހޫރު އެއް ކަމަކީ ރަށުގެ ކަޅު އަކިރިގަނޑެވެ. "ރަށިކެޑެ" ކަޅު އަކިރިގަނޑެވެ....

22 ނޮވެމްބަރ 2016 00:23

ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު...

21 ނޮވެމްބަރ 2016 08:42
Seamaster