19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާވިއްކުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ރޯޑްޝޯ މާދަމާ ނިމޭނެ


މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ރޯޑް ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި އެބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން...

14 ޑިސެމްބަރ 2017 13:15

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތި ކުރުވައިފިއެވެ. ލޯކަލް...

12 ޑިސެމްބަރ 2017 03:17

މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗް ހުޅުވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމް ކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކްކަމަށް ވާ މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް...

09 ޑިސެމްބަރ 2017 17:26

ފުވައްމުލަކު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެހީ ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 10.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއެހީ ދީފައިވަނީ...

29 ނޮވެމްބަރ 2017 08:54

އަންނަ ރަބީއު މޫސުމުގައި ޕްރިންސް ހެރީ ކާވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަންނަވަނީ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޚުތާއި ފަސްވަނައަށް އެންމެ ގާތް ވަލީ އަހުދު ހެރީ އަންނަ ރަބީއު މޫސުމުގައި ކާވެނިފުޅު...

28 ނޮވެމްބަރ 2017 15:37

ޗުއްޓީއަށް ރަށުން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދެފި

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއެކު ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ...

27 ނޮވެމްބަރ 2017 09:11

ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމަށް ސާލިމް އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުއްޓަރު އަހުމަދު...

24 ނޮވެމްބަރ 2017 10:21

ޔުނިވާސަލް ޗިލްޑްރެސްޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ފެމިލީއެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 08:44

އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުނު ދެކުދިން މާލެ ގެންގޮސްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު ހިގުން (ތާރު މަގު) ގައި ހިގި ނުރައްކާތެރި...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 08:39

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުއްޖަކު ނިޔާވެ އިތުރު ދެމީހަކު އައިސީޔޫގައި

ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ސައިކަލް މުޑިއަރައި ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެ އިތުރު ދެމީހަކު އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓް...

20 ނޮވެމްބަރ 2017 23:30

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ރަށަކީ ފުވައްމުލައް: ޝާހު

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ރަށަކީ ފުވައްމުލައް ކަމަށް ފުވައްމުލަކު...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 22:41

އަލީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

01 ނޮވެމްބަރ 2017 08:53

ކަލްޗަރަލް މަޒުމޫނު ލިޔެގެން ޗައިނާގެ ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާ-މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް...

26 އޮކްޓޫބަރ 2017 17:02

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކުން...

17 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:40
Seamaster