22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި ފުލުހުން ލިޓަސް ފިހާރައަށް ވަނުން


ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝަފީޢު ހޯދައިދޭ ފަރާތަކަށް 20000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ހުށަހަޅާއިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝަފީޢުގެ ހޯދައިދޭ ފަރާތަކަށް އާއިލާއިން އިނާމަކަށް 20000 (ވިހި ހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާ...

21 ޖުލައި 2017 14:53

އައްތެރި މަސައްކަތުގެ އިތުރު ދެކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ އިތުރު ދެ ކޯހެއްގެ ފުރުސަތު...

20 ޖުލައި 2017 20:54

ޝަފީޢުގެ ޖިންސްކަމަށް ބެލެވޭ ޖިންސެއް ފުލުހުމުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝަފީޢުގެ ޖިންސްކަމަށް ބެލެވޭ ޖިންސެއް އަރުއްފަންނާއި ދަޑިމަގު ފަންނާއި ދެމެދުން...

19 ޖުލައި 2017 10:00

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝަފީޢު ކަމަށް ބެލޭވޭ މީހަކު އަރުއްފަންނު ސަރަޙައްދުން ފެނިގެން އެސަރަޙައްދު ހޯދަނީ

މި ޖުލައި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔަ ގޮތަށް ގެއްލިގެން އުޅޭ މުޙައްމަދު ޝަފީޢު، އޮޅުތެރޭގެ /...

18 ޖުލައި 2017 22:16

ނުރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ކާރެއް ރުކަކާއި މުޑިއަރަައިފި

ދާދި ދެންމެ އަކު ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު އާރު ސަރަހައްދުން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް...

18 ޖުލައި 2017 21:12

ޒިކުރާ ކޮލެޖުން ބިލާލު ފިލިޕްސްގެ އައިއޯޔޫ އާއިއެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ޒިކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖުން މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލުގެ އިސްލާމިކް...

18 ޖުލައި 2017 10:10

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ މިސްކިތްމަގު ތާވަލުގެ ކުރީގައި

ކުޅުނު ހުރިޙާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުގެ ޓީމުން ފައި...

16 ޖުލައި 2017 18:59

ގެއްލިފަިއވާ ޝަފީޢު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ބަޔަކު ނިކުމެއްޖެ

އިއްޔެ ރެއިން ފެށިގެން ގެއްލިފައިވާ ދޫނޑިގަމު އޮޅުތެރެގެ މުހައްމަދު ޝަފީޢު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް...

16 ޖުލައި 2017 18:14

ގެއްލިގެން އުޅޭ ޝަފީއު އަދިވެސް ނުފެނޭ

ރެއިން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ ދޫނޑިގަމު އޮޅުތެރެގެ މުހައްމަދު ޝަފީޢު (ގާތްގަޑަކަށް 35 އަހަރު...

15 ޖުލައި 2017 17:37

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް މަސީހު އާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްﷲ މަސީހު އާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި އަދި ބ....

14 ޖުލައި 2017 20:03ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް އޮންނާނީ ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަންލް ކޮލެޖްގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިސްލާމީ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ބޭއްވުމަށް...

13 ޖުލައި 2017 10:19

Seamaster