18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ބިލަބޮން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ފިލްޑް ޓްރިޕް ފުވައްމުލަކުގައި


ވިލާ ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް !

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވިލާގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޖޮބް ފެއާރއެއް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:07

ފައިސާއިން ހުރިހާކަމެއް ވާނެ ކަމެއް ގަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ އިރު-އުތުރު ސަހަރެއް ކަމުގައިވާ ހާބިން ޕްރޮވިންސްގެ، ހާބިން ޕްރޮވިންޝަލް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 01:22

މުޅި ފުވައްމުލައް ވަށާ ސާފުކުރުމަށްފަހު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

އިންތިހާއަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 10:48

އޯޑިއޯ އެޑިޓްކޮށް ހަގީގަތް އޮޅުވާލި މައްސަލާގއި މޭޔަރ ފަލާޙު ފުލުހަށް ދާން ނިންމައިފި

ޚަބަރު ޑޮޓް އެމްވީގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެން މީޑީއާއަށް (އޯޑިއޯއިން) ދިން މައުލޫމާތު ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް...

26 އޯގަސްޓް 2017 15:06

ކުށްހުރި ޤުއާން ތަރުޖަމާތައް ފޮނުވީ އުކާލާކަށް ނޫން، ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިޔައީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ނައްތާލުމަށް

ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ތިލަފުށިން ފެނުނު ޤްރުއާން ތަރުޖަމާތަކަކީ ކުށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުބެހުމަށް...

26 އޯގަސްޓް 2017 13:19

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ (ސެން) ކުދިންނާއި އާރޓް ކްލަބުގެ ކުދިންނަށް...

22 އޯގަސްޓް 2017 20:31

ފުވައްމުލަކު ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިޔަށް!

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން...

22 އޯގަސްޓް 2017 17:17

ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޭޒް ޓީމު އޭ އާއި އެމްޖޭއެމް ޓީމް އޭ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެމްޖޭއެމް...

21 އޯގަސްޓް 2017 21:32

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލަށް ދޭން ފަށާ ޚިދުމަތްތަކުން ފީއެއް ނަގަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލަށް ދޭން ފަށާ ޚިދުމަތްތަކުން ފީއެއް ނަގަން އެކައުންސިލުން...

21 އޯގަސްޓް 2017 20:31

ސޭވް ފުވައްމުލައް ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި...

20 އޯގަސްޓް 2017 21:55

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރެއްގައި ބިޒިނަސް ސެންޓަރު ހިތަދޫއިން ފުވައްމުލަކަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހިތަދޫ ބިޒިނަސް ސެންޓަރުން ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރަމުން އެބަގެންދަވައެވެ....

15 އޯގަސްޓް 2017 23:22

ޑްރަގް މައްސަލާގައި ފުވައްމުލަކު މީހަކާއިއެކު 6 މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ގްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި...

15 އޯގަސްޓް 2017 22:15

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގައި "ޕެއަރެންޓް ޑޭ" ފާހަގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިހަފުތާގައި ޕެއަރެންޓް ދޭ ފާހަގަކޮށް ފިއެވެ. އެގޮތުން މަދަރުސަތުލް ޝައިޚު...

15 އޯގަސްޓް 2017 21:30

"ފުވައްމުލަކު އިންޓަރސްކޫލް (ބޯއިސް) ކްރިކެޓް ކަޕް" އިއްޔެ ފަށައިފި

"ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް (ބޯއިސް) ކްރިކެޓް ކަޕް" އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ދަނީ...

14 އޯގަސްޓް 2017 11:36
Seamaster