18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ މިސްކިތްމަގު ތާވަލުގެ ކުރީގައި


ގެއްލިފަިއވާ ޝަފީޢު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ބަޔަކު ނިކުމެއްޖެ

އިއްޔެ ރެއިން ފެށިގެން ގެއްލިފައިވާ ދޫނޑިގަމު އޮޅުތެރެގެ މުހައްމަދު ޝަފީޢު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް...

16 ޖުލައި 2017 18:14

ގެއްލިގެން އުޅޭ ޝަފީއު އަދިވެސް ނުފެނޭ

ރެއިން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ ދޫނޑިގަމު އޮޅުތެރެގެ މުހައްމަދު ޝަފީޢު (ގާތްގަޑަކަށް 35 އަހަރު...

15 ޖުލައި 2017 17:37

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް މަސީހު އާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްﷲ މަސީހު އާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި އަދި ބ....

14 ޖުލައި 2017 20:03ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް އޮންނާނީ ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަންލް ކޮލެޖްގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިސްލާމީ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ބޭއްވުމަށް...

13 ޖުލައި 2017 10:19


އެންމެ ފަހުން ޝާހު ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ޝާހު ވެސް އެންމެފަހުން މިރޭ ޕީޕީއެމުން...

10 ޖުލައި 2017 23:19

ކޮލަމް ސުމެއް: ރައީސްގެ ގޮޑި ގެއްލިދާނެބާ

ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދަކީ ވެސް އިތުރު ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމެއް ގެނުވި ދުވަހެކެވެ....

10 ޖުލައި 2017 23:12

ޝާހާއި ގާރީ ފިޔަވައި މަސީހާއި ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ...

10 ޖުލައި 2017 16:58

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަ ވަނީ

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް އަންނަ ހުކުރުގައި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ...

09 ޖުލައި 2017 10:36ކަރަންޓް ކަންތަކު މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތް - އަލީ ފަޒާދު

ކަރަންޓް މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ވައިބާ ގްރޫޕުގައި ފުވައްމުލަކު...

05 ޖުލައި 2017 17:06
Seamaster