22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

Image not found

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017: ވޯޓްލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް


އުތުރު ދާއިރާގެ ޖޭޕީ ކެންޑިޑޭޓް ބާބާ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް ހަސަން އަތީގް (ބާބާ) ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް ހަމަދު އަބްދުﷲ އަށް...

04 މެއި 2017 18:38

ފައިސަލް އާއި ސުވާލުކުރީ ޖޭޕީއަށް މެމްބަރުން ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން

އިއްޔެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ޖޭޕީގެ މެމްބަރު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންގެ މެމްބަރު...

04 މެއި 2017 08:40

މަޓީގެ ބޭފުޅުން ގާސިމަށްޓަކައި ތެދުވަން ޖެހޭ - މަލީހު

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށްލާފައިވާ މަޓީގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަން އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް...

04 މެއި 2017 00:40

ފައިސަލް ނަސީމު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރަނީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ފުވައްމުލަކު ނޫޑަލްހީ ފައިސަލް ނަސީމު ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހާޒިރުވާން އިއިދާރާއިން...

03 މެއި 2017 08:48

ބަދަރު ފުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބާޖް ފުވައްމުލަކަށް ފުރުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުވައްމުލަކު ބަދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ...

23 އެޕްރީލް 2017 23:14

ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ ގޯތި ވިއްކައިގެން ނަމަވެސް ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ހޯދާނަން - މަލީހު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ ގޯތިތައް ވިއްކައިގެން ނަމަވެސް ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ހޯދާނެ...

23 އެޕްރީލް 2017 14:42

"ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮ އެކްސެލެންސް" ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރަކަށް

ވިލާކޮލެޖް އިން ދަސްވެނިވުނު ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށްދޭ ޤާސިމް...

10 އެޕްރީލް 2017 10:21

ޑރ އަބްދުﷲ ރަޝީދު އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ވައިސް ރެކްޓާގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު އެވިޑް ކޮލެޖްގެ...

03 އެޕްރީލް 2017 14:29

ބައިނަލް އަގުވާމީ އޯޓިޒަމް އެވެއަރނެސް ޑޭ ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ފާހަގަ ކޮށްފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ "އޯޓިޒަމް އެވެއަރނެސް ޑޭ" މިއަދު ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލަތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ....

02 އެޕްރީލް 2017 16:46

ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފި- އަދިވެސް ސްކޫލުތަކުގައި ކުދިން މަދު

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމް މެދު ބަންދަށް 3 ދުވަސް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރީ މުޅި ރާއްޖޭގައި...

02 އެޕްރީލް 2017 16:13

'ފެން ފަހި' ކެމްޕޭން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން "ފެންފެހި" ގެ ނަމުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފެނުގެ...

31 މާރޗް 2017 15:36

މަޖުލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރު...

27 މާރޗް 2017 20:20

މިހާރު ފެތުރިގެން އުޅޭ ހުމާއި ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވެނީސް ކިޔެވުން ފަށަނީބާ؟

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން...

24 މާރޗް 2017 16:22

އަންނަ އާދީއްތާގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ

މެދު ޓާރމު ބަންދަށް ފަހު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު (26 މާރޗް) ސްްކޫލްތައްކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

23 މާރޗް 2017 16:35
Seamaster