20 ޖުލައި 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ތާރުމަގުން މުޑިއަރާ އެކަކު ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި


މެސި ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާއާއި ކާވެނި ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނެލް މެސީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އެންޓޮނެއްލާ ރޮކޫޒޯ އާއި މި...

13 ޖޫން 2017 00:22

ފްލައިމީން މާލެއިން ރަށަށް، ކޮޅަކަށް 888ރ. ގެ ފެއަރ

ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފުވައްމުލަކަށާއި އައްޑުއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ކޮޅަކަށް 888...

12 ޖޫން 2017 01:36

ތުނޑުކުނާ ވިޔަން ދަސްކޯށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ތުނޑު ކުނާ ވިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ބާއްވަން ތިމާވެއްޓާއި...

09 ޖޫން 2017 01:48

"ގަތަރު އެކަހެރިކޮށްލުން ހަރާމް - އިންޓަރނެޝަނަލް ޔުނިއަން އޮފް މުސްލިމް ސްކޯލަރސް

ގަތަރާއި މެދު މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ އެކަހެރި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ބަލައި ނުގަތުމަށް،...

08 ޖޫން 2017 00:44

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދެމުން އައި ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓިއްޖެ

ކުރިން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންއައި ޓްރާންސްޕޯރޓް ޚިދުމަތައް، ސިޓީ ކައުންސިލް...

07 ޖޫން 2017 22:21

ވިލާ އެއަރ-ފްލައިމީ ގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފުވައްމުލަކަށް ފަށަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ވިލާ އެއަރގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް...

07 ޖޫން 2017 21:40

ގަތަރުން ހަމާސް ޖަމާއަތާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ - ސައޫދީ

އަރަބި ގަލްފު ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން އިއާދަކުރުމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތާއި މުސްލިމު ބްރަދާހޫޑާއި އެކު...

07 ޖޫން 2017 12:22

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސިވިލް ސާވިސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 3 އޮފީހެއް ގާއިމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ 8 އަވަށު ކައުންސިލާއި އެކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް އުވުމާއި ގުޅިގެން މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް...

05 ޖޫން 2017 18:41

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފައްދަވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ...

04 ޖޫން 2017 02:04

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ފަލާޙު ހޮވައިފި

މިއަދު ހުވާކުރި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް، ނިމިދިޔަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ފަލާޙު...

03 ޖޫން 2017 18:28

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިައްޔާތު ކުރިޔަށް ދަނީ

އަލަށް އުފެދުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ...

03 ޖޫން 2017 16:49

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ދެމީހަކު ހިމެނޭ

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރީތިރަށް ރިސޯޓް ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏާއި ސަމާ އައިލެންޑް...

01 ޖޫން 2017 10:46

ވަޒީފާދިނުމުގެ ކުރިން ސޯޝަލްމީޑިއާ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާގޮތް މުރާޖައަކުރޭ

ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޕޯސްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި، ޕޯސްޓްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްމަގާއި،...

23 މެއި 2017 10:39

ފުވައްމުލަކުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ވެމްކޯއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

17 މެއި 2017 17:41
Seamaster