17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމަށް 15 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި


ފެނިގެން މިދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަބަދުވެސް ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެންދާ މަންޒަރު - ފައިސަލް

ބެރިކޭޑުތަކާ އެއްޗެހި ވެސް ފެޅި ވާހަކަ ދެއްކޭ. ކޮބައިތޯ ކުރީގައި ބެރިކޭޑު ފެޅި މީހުން؟ މިއަދު ބެރިކޭޑު...

16 އޯގަސްޓް 2016 10:22

އެމްޔޫއޯ ގެ ޖަލްސާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކުގައި..

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް އެކުވެގެން އުފައްދަފާފައިވާ މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގޭ ޙާއްސަ...

15 އޯގަސްޓް 2016 12:41

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައި އާގު ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. މިބޯޓް...

13 އޯގަސްޓް 2016 23:10

ޝެއިޚް ޝަފީއުގެ ހަދީސް ކްލާސްތަކެއް މަސްޖިދުލް އިނާރާގައި

ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ޝައިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲގެ ޚާއްސަ ހަދީޘް ކްލާސްތަކެއް މިމަހު 9 އިން މިމަހުގެ 21 ވަނަ...

10 އޯގަސްޓް 2016 17:03

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުން...

09 އޯގަސްޓް 2016 17:36

އަބުރުގެ ބިލާއި ދޭތެރޭ އާންމުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާ އަބުރުރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލަށް އާންމު...

08 އޯގަސްޓް 2016 17:26

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަނީ

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

08 އޯގަސްޓް 2016 15:59

އަބުރުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދޭނަން - ފައިސަލް ނަސީމް

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އަބުރު...

07 އޯގަސްޓް 2016 18:08

ޑރ.ޖަމީލް ނުފެނިގެން ފުލުހުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ފުވައްމުލަކު...

04 އޯގަސްޓް 2016 18:34

ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފި

ބަންގި އާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...

03 އޯގަސްޓް 2016 14:46

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު...

01 އޯގަސްޓް 2016 13:19

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެ -ފައިސަލް ނަސީމް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫ...

01 އޯގަސްޓް 2016 10:38


އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލަހަ

ރެއި މިރަށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒި ކުރިހަގޭ މި ފޯރިގަދަ ބަހުޘެއް ޗެމްޕިއަންކަން ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލެން...

28 ޖުލައި 2016 10:54
Seamaster