18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު މެމްބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވުނީ މިދައުރުގެ 13 ޖަލްސާގައިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުން ހިސްޓޯ އިސްތިއުފާދީފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ނައިބު ރައީސް މަގާމުގައި ހުންނެވި...

12 މެއި 2017 19:27

މަސީހުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާ ހިގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ...

12 މެއި 2017 11:20

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: މަސީހު އިސްތިއުފާދޭން ޖެހޭބާ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނިމި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގުނާ ނިމުމާއިއެކު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ...

09 މެއި 2017 09:03

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ފެންނަ މަންޒަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނިމި ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އިއުލާންކުރަން ފެށުމާއިއެކު ބޮޑު ދެޕާޓީއިން...

08 މެއި 2017 12:01

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017: ވޯޓް ގުނަން ފަށައިފި، މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް

މިއަދު ހެދުނު އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓލުން ނިމި ވޯޓް ގުނުމުގެ...

06 މެއި 2017 23:11

Image not found

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017: ވޯޓްލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ވޯޓްލުމުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދު 8:30 ގައި...

06 މެއި 2017 08:49

އުތުރު ދާއިރާގެ ޖޭޕީ ކެންޑިޑޭޓް ބާބާ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް ހަސަން އަތީގް (ބާބާ) ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް ހަމަދު އަބްދުﷲ އަށް...

04 މެއި 2017 18:38

ފައިސަލް އާއި ސުވާލުކުރީ ޖޭޕީއަށް މެމްބަރުން ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން

އިއްޔެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ޖޭޕީގެ މެމްބަރު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންގެ މެމްބަރު...

04 މެއި 2017 08:40

މަޓީގެ ބޭފުޅުން ގާސިމަށްޓަކައި ތެދުވަން ޖެހޭ - މަލީހު

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށްލާފައިވާ މަޓީގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަން އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް...

04 މެއި 2017 00:40

ފައިސަލް ނަސީމު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރަނީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ފުވައްމުލަކު ނޫޑަލްހީ ފައިސަލް ނަސީމު ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހާޒިރުވާން އިއިދާރާއިން...

03 މެއި 2017 08:48

ބަދަރު ފުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބާޖް ފުވައްމުލަކަށް ފުރުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުވައްމުލަކު ބަދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ...

23 އެޕްރީލް 2017 23:14

ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ ގޯތި ވިއްކައިގެން ނަމަވެސް ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ހޯދާނަން - މަލީހު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ ގޯތިތައް ވިއްކައިގެން ނަމަވެސް ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ހޯދާނެ...

23 އެޕްރީލް 2017 14:42

"ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮ އެކްސެލެންސް" ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރަކަށް

ވިލާކޮލެޖް އިން ދަސްވެނިވުނު ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށްދޭ ޤާސިމް...

10 އެޕްރީލް 2017 10:21
Seamaster