18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ޑރ އަބްދުﷲ ރަޝީދު އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ވައިސް ރެކްޓާގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި


ބައިނަލް އަގުވާމީ އޯޓިޒަމް އެވެއަރނެސް ޑޭ ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ފާހަގަ ކޮށްފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ "އޯޓިޒަމް އެވެއަރނެސް ޑޭ" މިއަދު ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލަތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ....

02 އެޕްރީލް 2017 16:46

ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފި- އަދިވެސް ސްކޫލުތަކުގައި ކުދިން މަދު

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމް މެދު ބަންދަށް 3 ދުވަސް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރީ މުޅި ރާއްޖޭގައި...

02 އެޕްރީލް 2017 16:13

'ފެން ފަހި' ކެމްޕޭން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން "ފެންފެހި" ގެ ނަމުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފެނުގެ...

31 މާރޗް 2017 15:36

މަޖުލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރު...

27 މާރޗް 2017 20:20

މިހާރު ފެތުރިގެން އުޅޭ ހުމާއި ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވެނީސް ކިޔެވުން ފަށަނީބާ؟

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން...

24 މާރޗް 2017 16:22

އަންނަ އާދީއްތާގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ

މެދު ޓާރމު ބަންދަށް ފަހު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު (26 މާރޗް) ސްްކޫލްތައްކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

23 މާރޗް 2017 16:35

އޭއެފްސީ މީޑިއާ ވޯކްޝޮޕްގައި މިކަލް ނޫހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޝިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މީޑިއާ ވޯކްޝޮޕގައި މިކަލް ނޫހުގެ ފަރާތުން...

22 މާރޗް 2017 16:22

ޗެކް ބައުންސް މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

މިހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފުވައމްުލަކުގެ މީހަކު...

22 މާރޗް 2017 15:20

އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދޭން ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުވަނީ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ރޯގާ އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު...

21 މާރޗް 2017 17:33

މާބަނޑު މީހުނަށް ވެކްސިން ދިނުން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުގައި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިގެން އުޅޭ ސްވައިން ފްލޫ ރޯގާގެ ވެކްސިން ފުވައްމުލަކުގެ މާބަނޑު އަންނެހުންނަށް...

20 މާރޗް 2017 20:08

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 3 ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ގެ ދަށުން މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވަން ޖެހޭ...

18 މާރޗް 2017 11:54

ފުވައްމުލަކުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވި - އެކަމަކު މިހާރު ލިބެން އެބަހުރި

ރެއިން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިކަލް...

15 މާރޗް 2017 19:18

އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ވޯކްޝޮޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު އެމްޑިޕީން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ...

15 މާރޗް 2017 18:03

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ގުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ 'ސްވައިން ފުލޫ' ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އެދި، ރާއްޖޭގެ...

15 މާރޗް 2017 17:00
Seamaster