17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޭޒް އަދި ފެނަކަ....އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޢައުލަބިއްޔަތުން މީޑިއާ ކުއްވެރިކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: ހިސްޓޯ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޢައުލަބިއްޔަތުން މީޑިއާ ކުއްވެރިކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް ކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

23 ޖުލައި 2016 15:09

ބަހުޘް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ރޭގެ ބަހުޘްތައް އެއީސީ، ފެނަކަ އަދި މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލަށް

މާދަޑު ކައުންސިލްގެ "އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016" ގެ ދެވަނަ ރޭ ގެ ބަހުޘްތައް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ...

23 ޖުލައި 2016 10:29

ކެލާގެ މުޙައްމަދުބެއަގެ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާގައި ފުވައްމުލަކަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކެލާގެ މުޙައްމަދުބެއަގެ...

23 ޖުލައި 2016 04:39

"މާދަޑު ކައުންސިލް އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016" ފަށައިފި..

"މާދަޑު ކައުންސިލް އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016"ގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ މެޗްތައް ފެނެކަ، ޙޭޒް އަދި ދަނޑިމަގު...

22 ޖުލައި 2016 16:13

މައިލޯ އިންޓަސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށޭނެ

މައިލޯ 20 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ....

21 ޖުލައި 2016 08:39

ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް "އަފުންގެ ބަހަ" ބަހުޘް މުބާރާތް މިރެއަށް ފަސް ކޮށްފި

ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުވައްމުލަކު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް...

21 ޖުލައި 2016 08:30

އަތޮޅު ކައުންސިލް ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ނަގަނަމަގު ޓީމަށް

މިރޭ މެދު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗު 6-2 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ...

18 ޖުލައި 2016 01:20

ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިފަހަރު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ...

18 ޖުލައި 2016 00:35

ރޯސްލައިން ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެވަނަ އެމްޖޭއެމަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރޯސްލައިން ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން...

16 ޖުލައި 2016 23:22

ބިއުޓިފުލް އައިޒް ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކުދިންތިބިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު އަދި އެކުދިންނަށް...

15 ޖުލައި 2016 12:19

ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިއްޖެ!

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރޯސް ލައިން...

15 ޖުލައި 2016 00:42

އިގިރޭސި ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާރެއް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެތެރޭގައި އިސްލާމްވެއްޖެ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖްޝަޔަރގެ ޖަލެއްގައި ހުކުމް ތަމްފީޒު ކުރަމުންދާ މެންޗެސްޓާގެ ގޭންގު ލީޑަރެއް...

14 ޖުލައި 2016 17:55

އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކުން 4 ޑޮލަރުގެ ސްމާޓް ފޯނެއް އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ރިންޖިންގ ބެލް" ކުންފުނިން 4...

14 ޖުލައި 2016 15:12
Seamaster